2013. január 5., szombat

Kapacitások fejlesztéseAz alábbi pályázaton bértámogatáshoz lehet forrást szerezni civil szervezeteknek ahhoz, hogy 12+3 hónapra hátrányos helyzetű fiatal munkavállalót foglalkoztassanak.

 TÁMOP-1.4.1-12/1
Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével
http://www.nfu.hu/doc/3955 

Beadási határidő: 2013.02.01. - 2013.03.31.
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege: 2 000 000 - 30 000 000 forint
Területileg: Pályázatot a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet nyújthat be, amely a projektjét a konvergencia régiókban valósítja meg.

Támogatás célja:
A konstrukció részcéljai:
- fiatal munkanélküliek és pályakezdők munkatapasztalat szerzésének támogatása,
- a civil és nonprofit szervezetek kapacitás bővítése, az általuk foglalkoztatottak létszámának növelése,
- az ország konvergencia régióiban erősödjenek a nonprofit, civil szervezetek, alakuljanak ki számottevő kapacitások e szférában.

Pályázók köre
Jelen kiírás keretében azon nonprofit szervezetek pályázhatnak:
a) amelyek bejegyzésének dátuma 2011. december 31. előtti
b) vagy átalakulás miatti jogelőd szervezetük bejegyzésének dátuma 2011. december 31. előtti

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti besorolásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján)
522 Szövetség (kivéve sportszövetség)
529 Egyéb egyesület
551 Egyház
552 Egyházi intézmény
559 Egyéb egyházi szervezet
561 Közalapítvány
569 Egyéb alapítvány
572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok
573 Nonprofit részvénytársaság
594 Nonprofit szociális szövetkezet
A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

A pályázat tartalma
A pályázat keretében a létszámukat bővítő nonprofit szervezetek fiatal, elsősorban pályakezdő álláskeresők alkalmazásához kaphatnak bértámogatást. A projekt keretében lehetőség nyílik továbbá a célcsoporttagok képzésére is.
A bértámogatás során a figyelembe vehető bér maximuma (teljes munkaidőben):
- szakképzetlen pályakezdő álláskeresők esetében a minimálbér
- szakképzett pályakezdő álláskeresők esetén a garantált bérminimum
- felsőfokú végzettséget szerzett, illetve maximum 2 év gyakorlattal rendelkező szakképzett álláskeresők esetén a pályázó döntésétől függően a garantált bérminimum, és a garantált bérminimum 150 %-a közötti összeg A pályázónak vállalnia kell a célcsoporttag munkaviszonyban történő 12 hónapos foglalkoztatását és azt követően 3 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatását.
A pályázatban érvényesíteni kell a fenntarthatóságra és az esélyegyenlőségre vonatkozó horizontális szempontokat.

Célcsoportra vonatkozó kritériumok
A projektbe azok a fiatal munkanélküliek vonhatók be, akik 25. életévüket, felsőfokú végzettség esetén 30. életévüket nem töltötték be, a bevonás időpontjában egyéb állami vagy európai uniós forrásból képzési támogatásban nem részesülnek, munkaerő-piaci programban nem vesznek részt, és megfelelnek a 800/2008/ EK rendelet 2 cikk 18 szakasz hátrányos helyzetű munkavállaló definíciói közül az alábbiaknak:
a) nem szerzett középfokú végzettséget vagy szakképesítést (ISCED 3), vagy
b) középfokú vagy felsőfokú végzettség esetén a projektbe bevonását megelőző 6 hónapban nem álltak fizetett alkalmazásban.

Támogatható tevékenységek:
1. A célcsoport bevonásával kapcsolatos tevékenységek
2. A célcsoport (6-8 órás) 12 hónapos támogatott foglalkoztatása munkaviszony keretében
3. Munkába járás támogatása
4. A célcsoport képzése
5. A célcsoport foglalkoztatásához szükséges eszközök beszerzése (ERFA átjárhatóság alapján)
6. A célcsoport beilleszkedését segítő és munkavégzését támogató mentor alkalmazása a projekt teljes ideje alatt (kizárólag a kedvezményezett alkalmazásában álló munkavállaló végezheti a dokumentált mentori feladatokat)
7. Projektmenedzsment

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések
1. A célcsoport 12 hónapos, 6 vagy 8 órában, munkaviszony keretében történő támogatott foglalkoztatása.
2. A támogatott foglalkoztatásban részt vett célcsoporttagok esetében a munkáltatónak, jogutódjának, vagy a továbbfoglalkoztatást szerződésben átvállaló szervezetnek vállalnia kell a támogatott foglalkoztatással legalább azonos feltételekkel és azonos munkakörben történő 3 hónapos továbbfoglalkoztatást.
3. Tájékoztatás, nyilvánosság
4. Horizontális elvek

A munkáltató a támogatott foglakoztatás lejártát követően minden esetben köteles a projektidőszak végén foglalkoztatási jogviszonyban lévő célcsoport tagot (beleértve a 2. pontban rögzítettek szerint újonnan bevont célcsoport tagot) legalább 3 hónapig továbbfoglalkoztatni, vagyis a 12 hónapnál rövidebb támogatott foglalkoztatás is maga után vonja a 3 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettséget.

Speciális elvárások az egyes tevékenységekkel kapcsolatban
Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások
A Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekében az alábbi személyeket a projekt teljes hossza alatt biztosítja:
·         projektmenedzser,
·         pénzügyi munkatárs.
A Pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben – munkaviszony esetében – bizonyíthatóan nem haladja meg a heti 10 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és 1 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén.
A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a Pályázónak vállalnia kell egy pénzügyi munkatárs alkalmazását is munkaviszony, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben – munkaviszony esetében - hetente maximum 10 óra. A pénzügyi munkatársnak legalább középfokú szakirányú végzettséggel és 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

Amennyiben a projektgazda ugyanazon személyt bízza meg mindkét pozícióval kapcsolatos feladatok ellátásával, akkor annak mind a projektmenedzserrel, mind a pénzügyi munkatárssal szemben támasztott kritériumoknak meg kell felelnie.

Belső költségvetési arányok
Projektmenedzsment                                     12%
ERFA                                                               10%
Tartalék                                                             5%
Flat rate költségek                                          Direkt költségek * 16-20%

Indikátorok
A projektben foglalkoztatott fiatal vagy pályakezdő munkavállalók száma:
1 fő

Képzésben részt vevők száma:

Képzést sikeresen elvégzők száma:

A támogatott foglalkoztatást követő 180 napon foglalkoztatottak száma:
A projektben foglalkoztatott fiatal vagy pályakezdő munkavállalók számával megegyező létszám

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése