2013. május 21., kedd

TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 Hazai testvériskolai kapcsolatok kialakítása


A pályázat célja
Olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli („A” komponens) testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül amelyek hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.
A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők:
 • hazai együttműködések kialakulása a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a nem hátrányos helyzetű tanulók, valamint az őket oktató pedagógusok között;
 • köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának bővítése;
 • aktív szabadidő eltöltésének támogatása;
 • tanulók tantárgyi ismereteinek valamint nyelvi készségeinek fejlesztése.
 A támogatás mértéke, összege:
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg az „A” komponens esetében 3 070 950 000  forint.
A támogatott pályázatok várható száma:
·         az „A” komponens esetében: 200 – 300 db
A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek (eszközbeszerzés, épület felújítás stb.) finanszírozására nincs lehetőség.
Költségtípus
A projekt elszámolható költségei arányában számított %-os felső korlát
Projekt előkészítés költségei
6%
Projektmenedzsment költségei
8%
Egyéb szolgáltatások
6%
Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (ÁLTALÁNOS) költség
10%

Az előkészítés költségei, a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek, valamint az egyéb, a projekt megvalósításához kapcsolódó általános költségek a bevont tanulók arányában tervezhetőek a partnerek között.

Jelen konstrukció keretében tartalék nem tervezhető.
Támogatás típusa: Vissza nem térítendő támogatás. Utofinanszírozású pályázat.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.
Támogatás összege: legalább 10.000.000 Ft, de legfeljebb 17.000.000 Ft lehet.
A támogatás összege a bevont tanulók számától és a tervezett programoktól függ. A támogatás összegét a pályázati felhíváshoz tartozó kalkulátorral (itt letölthető) kell kiszámolni.

Pályázat benyújtása, benyújtási határidő:
Könnyített elbírálású pályázat, a pályázatot kitöltő program használatával kell elkészíteni HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG

Határidő: A pályázatok benyújtása az „A” komponens esetében 2013. július 22-tól 2013. augusztus 16-ig, a „B” komponens esetében 2013. augusztus 21.-tól 2013. szeptember 17-ig lehetséges.

Megvalósítás időkeretei:
A projektet két iskolai félév lefedésével kell tervezni, megkezdésének időpontja legkésőbb 2014. február 1 lehet.
A projekt fizikai befejezését a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 10 maximum 12 hónapra tervezheti.
A projekt megvalósítását a pályázó annak megkezdésétől számítva minimum 12 maximum 14 hónapra tervezheti.
A projekt megvalósításának legkésőbbi dátuma 2015. június 30. lehet.

Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartók által nyújtható be pályázat:
a) általános iskola;
b) szakiskola;
c) gimnázium, szakközépiskola
d) alapfokú művészeti iskola
A Knt. 20. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
a) egységes iskola vagy összetett iskola;
b) közös igazgatású közoktatási intézmény;A fent felsorolt, Knt. 20 § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények esetében egy pályázó valamennyi tagintézményére benyújthat önálló pályázatot.

Jelen pályázati kiírás keretében a fent felsorolt intézmények alábbi fenntartói nyújthatnak be pályázatot (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
1. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
*           GFO 312 – Központi költségvetési szerv
2. Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
*           GFO 371 – Helyi nemzetiségi önkormányzat,
*           GFO 372 – Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
*           GFO 373 – helyi nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása
3. Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
*           GFO 351 – Országos nemzetiségi önkormányzat,
*           GFO 352 – Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
*           GFO 353 – Országos nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
4. Nonprofit szervezetek:
·         egyesület
*           GFO 529 – Egyéb egyesület
·         egyház, egyházi intézmény
*           GFO 551 – Egyház,
*           GFO 552 – Egyházi intézmény,
*           GFO 555 – Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy,
*           GFO 559 – Egyéb egyházi szervezet
·         alapítvány
*           GFO 561 – Közalapítvány,
*           GFO 562 – Közalapítvány önálló intézménye,
*           GFO 563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye,
*           GFO 569 – Egyéb alapítvány
*           GFO 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok
·         egyesülés (GFO 591)
·         egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
·         egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699)


Egy fenntartó valamennyi intézménye tekintetében benyújthat pályázatot, de egy intézmény egy komponensen belül csak egy pályázatban szerepelhet.
Egy intézmény tekintetében benyújtható pályázat csak „A” komponensre vagy csak „B” komponensre, illetve „A” és „B” komponensre is, azonban egy tanuló csak egy komponens programjába vonható be.

„A” komponensre vonatkozó feltételek

Jelen kiírás „A” komponense esetében kizárólag a fent felsorolt intézmények az alábbi feltételekkel nyújthatnak be pályázatot:
Csak olyan pályázatok támogathatóak, amelyek keretében különböző települések intézményei hoznak létre konzorciumot, írnak alá együttműködési megállapodást.
Azonos fenntartásban álló intézmények esetében a fenntartó a két intézményének együttműködéséről szóló nyilatkozat csatolásával
Az együttműködésről szólónyilatkozat aláírásával a fenntartó arra vállal kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a két intézmény a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítja. Együttműködő tag csak olyan intézmény lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.
Eltérő fenntartásba álló intézmények esetében konzorciumi megállapodás csatolásával
A konzorciumi együttműködési megállapodással a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. Konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Pályázati Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.

Az „A” komponens keretében konzorciumot/együttműködést csak különböző települések intézményei hozhatnak létre.
A konzorciummal és az együttműködéssel szemben támasztott feltételek:
A tagok maximális száma 2 darab (1 vezető, 1 tag)
Jelen pályázat keretében egy intézmény egy konzorciumban/együttműködésben vehet részt vezetőként vagy tagként
Finanszírozás módja konzorcium esetén tagonként történő finanszírozás, együttműködés esetén projektfinanszírozás

A konzorcium kialakításánál/ együttműködés aláírásánál feltétel, hogy a konzorciumban/együttműködésben résztvevő nevelési-oktatási intézményekben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a 2012. évi októberi statisztikai adatok alapján eltérő legyen.
Az arány abban az esetben tekinthető eltérőnek amennyiben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók intézményi aránya a két intézmény között meghaladja a 20%-ot.

A benyújtási feltételként meghatározott statisztikai arány a megvalósítás során már nem kerül vizsgálatra, annak változása a pályázat sikeres megvalósítását nem befolyásolja.

A Pályázati Útmutatóban meghatározott követelmények alól kivételt képez a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók arányára vonatkozó feltétel. A konzorciumi/együttműködő partnerek közül ezen feltételnek csak az egyik intézménynek kell megfelelnie.

Területi korlátozás:

Pályázók azon, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező intézmények, szervezetek lehetnek, amelyek a projektet a konvergencia régiók területén lévő intézményben kívánják megvalósítani.
Támogatható tevékenységek:
         Projekt célcsoportjaa köznevelési intézménybe járó (általános iskola esetében kizárólag az 5-8. évfolyam tanulói, szakiskola, szakközépiskola, gimnázium esetén valamennyi évfolyam tanulói) hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű tanulók. Az iskola által leigazolt, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a 2012. évi októberi aránya kell, hogy minimum érvényesüljön a projektbe bevont tanulók között is.  Amennyiben egy intézmény mindkét komponensre nyújt be pályázatot, egy tanulót csak az egyik programba vonhatja be.
Támogatható tevékenységek köre
A program keretében egy közösen kiválasztott és felépített téma kapcsán alakul ki együttműködés a programban résztvevő intézmények között.
A program során a két iskola tanulói, illetve pedagógusai hazai program esetében legalább kétszer személyesen is találkoznak.
Javasolt a programba a bevont tanulók szüleinek aktív bevonása, azonban a szülők nem képezik részét a program célcsoportjának, ezért részükre költség nem számolható el.
A projekt keretében a személyes tanulói, pedagógus kapcsolat kialakítása mellett olyan tevékenységek megvalósítása kötelező, amelyek lehetővé teszik a fenti tématerületeken történő közös munkát, például interaktív módszerekkel.

1 Pályázat előkészítése, szakmai programterv összeállítása
 • KÖTELEZŐ: Konzorciumi vagy együttműködési kapcsolat kialakítása.
 • KÖTELEZŐ:a tanulók és a pedagógusok által tetszőlegesen kiválasztott és közösen felépített program kidolgozása
 •  KÖTELEZŐ:szakmai programterv összeállítása A pályázat keretében minden résztvevő intézmény egy darab szakmai programtervet készít.
2 A szakmai program megvalósításában való részvétel
A program megvalósítása keretében
 1. KÖTELEZŐ:a bevont tanulók a pedagógusok irányítása és részvétele mellett minimum heti rendszerességgel (azaz legalább hetente egyszer) való találkozása délutáni foglalkozások keretében a választott témakör feldolgozása érdekében; A foglalkozás időtartama minimum egy tanóra időtartamú kell legyen
 2. a kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés támogatása a projektben résztvevő tanulók részére a választott tématerülethez kapcsolódóan; A tantárgyi fejlesztés foglalkozásait délutáni program keretében, minimum heti egy alkalommal, egy tanórányi időkeretben szükséges tervezni. A fejlesztésben való részvételre minden bevont tanuló számára lehetőséget kell biztosítani. Egy foglalkozáson maximum 15 tanuló vehet részt.
 3. KÖTELEZŐ: iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása; A programokat a tanév során szükséges megvalósítani. A tanév során minimum 10 program megvalósítása kötelező.
 4. KÖTELEZŐ: aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése a választott együttműködési területen, ennek érdekében
·         közös internetes oldal létrehozása és folyamatos (minimum heti rendszerességű, mindkét intézmény részéről történő) karbantartás
·         a két intézmény tanulóinak és pedagógusainak személyes találkozója a projekt megvalósítása során legalább két alkalommal.
·         A feldolgozott témakör évközi programjához kapcsolódó közös nyári bentlakásos program. A nyári bentlakásos programon való részvétel azon bevont tanulók számára lehetséges, akik a tanév során folyamatosan részt vesznek a projekt során szervezett programokon/feladat végzésben.
 1. KÖTELEZŐ: Intézményenként három részből álló előadássorozat megtartása, ahol az alábbi tématerületek közül a megjelölt kötelező, míg két másik szabadon választható:
  • az Európai Unióval kapcsolatos ismeretek bővítése
  • a társadalmi egyenlőség kérdésének fontossága
  • az egészséges életmód fontossága
  • alkohol, drog prevenció
  • az önkéntesség fontossága
  • a generációk közötti együttműködések
  • háztartáson belüli erőszak elleni fellépés lehetőségei
  • a partner iskolák bemutatása és megismertetése (kultúra – társadalmi helyzet – földrajzi sajátosság) - kötelező
  • A bevont tanulóknak az előadások közül kettőn kötelező részt venniük. Az előadások során a résztvevőkről jelenléti ívet kell vezetni. Egy-egy előadást 60-90 percesre szükséges tervezni.

 1. Pályaorientációs tevékenység - olyan tevékenységek is bevonhatóak a programba, amely során a tanulók megismerkedhetnek különböző szakmákkal.
o    intézménylátogatás
o    nyílt napokon való részvétel
o   iskolán belüli, tematikus szakmai napok
A fejlesztésben való részvételre minden bevont tanuló számára lehetőséget kell biztosítani.

3. A szakmai program értékelése KÖTELEZŐ:
 • A projekt végén a projekt egészére vonatkozó értékelés készítése, a projektbe bevont tanulók és a szakmai megvalósítók értékelése alapján.
4. Projektmenedzsment KÖTELEZŐ:


Projektmenedzser foglalkoztatása: munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 4 órát.A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén.
Szakmai vezető foglalkoztatása: munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 4 órátA szakmai vezetőnek felsőfokú pedagógiai végzettséggel és 2 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
Pénzügyi vezető foglalkoztatása: munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, megbízási vagy vállalkozási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 4 órátA pénzügyi vezetőnek pénzügyi, számviteli szakirányú végzettséggel vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel és 2 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

A projektmenedzser és a pénzügyi vezető feladatait egy személy is elláthatja. Ebben az esetben elvárás, hogy felsőfokú végzettséggel és 2 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén, valamint pénzügyi, számviteli szakirányú végzettséggel vagy mérlegképes könyvelői végzettséggel és 2 éves releváns szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie. A munkaidejének a projektben bizonyíthatóan el kell érnie a heti 8 órát.

5. Tájékoztatás,kötelező nyilvánosság
6. Horizontális elvekre vonatkozó előírások
Esélyegyenlőség: Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe.
Fenntarthatóság: Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése. 

Kötelező indikátorok:

·         Bevont tanulók száma: minimum 50 fő
·         Ezen belül a bevont HHH gyerekek száma: minimum 20 fő
·         Testvériskolai programok száma: minimum 2 db


Fenntartási kötelezettség:
A Pályázónak/Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy megfelel a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 80.§-ban foglalt rendelkezéseinek, azaz a projekt befejezésétől számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak.

A Pályázónak/Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt lezárását követően a két intézmény további két tanéven keresztül kapcsolatot tart. Jelen esetben kapcsolattartásnak minősül az alábbiak közül bármelyik forma:
 • a programban résztvevő intézmények honlapjának tartalmi bővítése további testvériskolai kapcsolat tekintetében
 • további közös szabadidős programok szervezése
 • további közös oktatási és/vagy kulturális programok szervezése
 • közös tanulmányi programok és/vagy versenyek szervezése
A választott tevékenységre a megvalósítási időszakra vonatkozó szabályozások élnek.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése