2013. május 21., kedd

Lakhatási beruházások támogatása_TIOP-3.2.3.A-13/1

Benyújtási határidő: 
I. szakasz: 2013. szeptember 1- 2013. december 9.
II. szakasz: 2013. december 10- 2014. január 31.
A pályázat célja:
A támogatás célja a deszegregációs folyamatok elindítása, megerősítése, új szociális bérlakások kialakításával és a lakhatási mobilizáció támogatásával.

A konstrukció célja a TÁMOP-5.3.6-11/1 projekt keretében megcélzott szegregátumban:
 • a lakhatási körülmények javítása;
 • lakókörnyezet javítása, a terület rendezése;
 • a lakóingatlan fenntartási költségeinek optimalizálása.

Támogatás mértéke és összege:
A támogatott pályázatok várható száma: 8-10 db.
A támogatás mértéke a projekt összköltségének 100%-a. A támogatás vissza nem térítendő. A támogatás utófinanszírozási formában hívható le.
A támogatása összege: legalább 25.000.000 Ft de legfeljebb 400.000.000 Ft.

Pályázók köre:
A pályázati kiírás keretében kizárólag azon önkormányzatok, illetve általuk fenntartott önkormányzati szervezetek pályázhatnak, amelyek a TÁMOP-5.3.6- 11/1 pályázati felhívásra az első beadási határidőig (2012. április 16-ig) benyújtott pályázatuk alapján támogatást nyertek és hatályos támogatási szerződéssel rendelkeznek.
Szervezeti forma:
Helyi önkormányzatok (GFO 321)
Helyi önkormányzati költségvetési szerv (GFO 322)

A pályázatra egy szervezet egy pályázatot nyújthat be, konzorciumok nem pályázhatnak.

Megvalósítási időszak: Legfeljebb 18 hónap. Ezen belül a projekt fizikai megvalósítása legfeljebb 16 hónap lehet.

Kötelezően bevonandó partnerek:
 Kötelező a Türr István Képző és Kutató Központtal való együttműködés és együttműködési megállapodás megkötése.
A Pályázó köteles együttműködni az Országos Roma Önkormányzattal (továbbiakban ORÖ), illetve megyei kapcsolattartójával a befogadó és küldő település rész lakosságának felkészítésében végzett koordinációs tevékenység során
Bevonható partnerek:
A projekt sikeres megvalósítása érdekében együttműködés alakítható ki az adott településen működő települési cigány nemzetiségi önkormányzattal, a településen székhellyel rendelkező roma nonprofit szervezettel, a megyei cigány nemzetiségi önkormányzattal, valamint a szegregátumokban szociális jellegű, folyamatos jelenlétet fenntartó civil szervezetekkel.

A projektben együttműködő partnerek támogatásban nem részesülnek, a Támogatási Szerződés szerint nem minősülnek Kedvezményezettnek.

Támogatható, elszámolható tevékenységek:
1. Előkészítési időszak alatti tevékenységek:
1.1. KÖTELEZŐ:a TÁMOP-5.3.6-11/1 pályázat keretében benyújtott közösségi beavatkozási tervhez kapcsolódó lakhatási beavatkozási terv benyújtása szükségletfelmérés alapján
1.2. KÖTELEZŐ:a fejlesztés helyszíneinek kijelölése, a bevonásra ingatlanok meghatározása, a megvásárolni kívánt használt lakások feltérképezése, fejlesztendő lakókörnyezet kiválasztása
A pályázat benyújtásához a kiválasztott helyszínekről, ingatlanokról, lakókörnyezetről részletes leírást, áttekintő térképvázlatot és fotódokumentációt szükséges benyújtani!
1.3. KÖTELEZŐ:a beruházás megkezdése előtt a tulajdonviszonyok rendezése, illetve önkormányzati tulajdonba vétel előkészítése előszerződés megkötésével
1.4. KÖTELEZŐ: a tervezett beruházásra vonatkozó hatósági nyilatkozat az engedélykötelezettségről/mentességről (illetékes építésügyi hatóság illetve jegyző által kiállított nyilatkozat)
1.5. a kiválasztott ingatlanokra vonatkozó részletes tervezői költségbecslés és amennyiben szükséges, engedélyezési szintű tervek készítése és annak benyújtásáról szóló igazolás
1.6. KÖTELEZŐ: A bérlők által felhalmozott adósságok (közüzemi, bérleti, stb.) rendezésére vonatkozó módszertan kidolgozása, illetve más településeken működő modellek adaptálása
1.7. közbeszerzések előkészítése, lebonyolítása
Mást településre való költöztetés esetén a befogadó település felkészítése nem elszámolható!

2. Megvalósítási időszak alatti támogatható tevékenységek
2.1. KÖTELEZŐ: A bevont személyekre, családokra vonatkozó egyéni megállapodások előkészítése, szükség esetén az egyéni fejlesztési tervek módosítása, kiegészítése a lakhatási elemekkel. (Az egyéni fejlesztési tervek módosítása nem elszámolható költség)
2.2. a beruházás idejére lakhatási, lakásbérlési lehetőség biztosítása
2.3. KÖTELEZŐ: engedélyköteles tevékenység esetén a szükséges engedélyek beszerzése
2.4. amennyiben szükséges, kiviteli tervek elkészítése
2.5. ingatlan vagy földterület vásárlása
2.6. a szegregált környezetben lévő kiváltandó lakások bontása, a terület rendezése
2.7. az alábbi lakhatási célú beruházási tevékenységek támogathatók meglévő épületek esetén:
2.7.1. felújítás, átalakítás, bővítés,
2.7.2. energiahatékonyság javítása,
2.7.3. komfortfokozat növelés
2.7.4. lakáscélra történő átalakítás
2.8. a lakhatási mobilizációs tevékenységek keretében és érdekében új lakások, lakóépületek építése, amennyiben igazolhatóan nincs az önkormányzat tulajdonában megfelelő ingatlan, illetve az építés racionális és költséghatékony megoldás (pl. szemben a vásárlással)
2.9. KÖTELEZŐ: a lakókörnyezet lakhatóvá tétele a település integrált lakókörnyezetének megfelelő módon
2.10. a lakás berendezése beépített bútorokkal (pl. szekrény, galéria) és alapvető háztartási gépekkel (tűzhely, kályha).
2.11. kártyás fogyasztásmérő órák felszerelése
2.12. Szociális bérlakások, épületenként az energetikai önfenntartó képességének javítása, hőszigetelő, hőtartó képesség növelése
2.13. Megújuló energiaforrásokra alapuló fűtési rendszer kialakítása
2.14. Közterületek fejlesztése a teljes költségvetés legfeljebb 1,5%-ának. A szegregátumtól legfeljebb 1 km távolságban lévő közterületek (játszóterek, közösségi terek, zöldfelületek, sportpályák stb. felújítása, járdák, buszvárók, buszöblök akadálymentesítése). Az új lakások létrehozásának területén területrendezés, szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének kialakítása.

A megvalósítás során kötelező továbbá:
 • lakhatási célú beruházási tevékenységek végrehajtása, mind a szegregátumból kifelé irányuló lakhatási mobilizáció esetében, mind a szegregátumon belüli mobilitást elősegítő beruházások esetében
 • szociális bérlakások - épületenként - energetikai önfenntartó képességének javítása, hőszigetelő, hőtartó képesség növelése
 •  a TÁMOP-5.3.6-11/1 projekt keretében egyéni fejlesztési tervvel rendelkező személyek esetében szociális bérlakásonként kártyás fogyasztásmérő órák felszerelése
 • energetikai tanúsítvány beszerzése az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) számú Korm. rendeletben meghatározott esetekben

A pályázat keretében kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő lakások, ingatlanok fejlesztésére kerülhet sor. A beavatkozással érintett lakások szociális bérlakásként kerülnek nyilvántartásba.

Szociális bérlakás létrehozására és felújítására irányuló beruházásra csak olyan helyszínen kerülhet sor, amely integrált környezetben található, vagy ahol biztosítható a szegregált lakókörnyezet kapcsolódása a befogadó település integrált lakókörnyezetéhez!

Szociális bérlakás kialakítása esetén kötelező a legalább komfortos besorolási fokozatú szociális bérlakások biztosítása, kialakítása.

A projekt megvalósítása során magántulajdonú ingatlanok bontása, átalakítása, bővítése, vagy építése illetve a magántulajdonban lévő lakókörnyezeti terület fejlesztése nem elszámolható.

A településnek rendelkeznie kell szociális bérlakásokra vonatkozó helyi rendelettel.
Amennyiben az önkormányzati rendeletek lehetővé teszik az ingatlanok elidegenítését (pl. a bérlők felé történő értékesítését), akkor az a projekt keretében létrehozott/felújított ingatlanok tekintetében is érvényesíthető.
Azonban az önkormányzatnak biztosítani kell az így elidegenített szociális bérlakás pótlását, ezzel lehetőséget teremtve a településen, szegregátumban élő további célcsoport tagok számára a lakhatási körülmények javítását.

3. Projektmenedzsment biztosítása, közbeszerzési eljárások költségei, kötelező nyilvánosság biztosítása

Projektmenedzserre vonatkozó feltételek:
Foglalkoztatása: munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében, munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát.
A projektmenedzsernek műszaki szakirányú felsőfokú végzettséggel és 3 éves szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie építőipari projektek irányítása területén.
·     Pénzügyi vezetőre vonatkozó feltételek:
Foglalkoztatása: munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát.
A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel kell rendelkeznie.
·    Szakmai vezetőre vonatkozó feltételek:
Foglalkoztatása: munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben – munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony esetében – bizonyíthatóan eléri a heti 10, de nem haladja meg a heti 40 órát.
A szakmai vezetőnek felsőfokú szakirányú végzettséggel és 3 éves szociális és/vagy gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat kell rendelkeznie. A TÁMOP 5.3.6 és a TIOP 3.2.3/A projektben kötelező a szakmai vezetői feladatok ugyanannak a személynek ellátnia

További személyek alkalmazása is lehetséges a projekten belül, azonban rájuk nézve kötelező minimum elvárás nincs, foglalkoztatásuk munkaviszony, közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történhet.


Kötelező Indikátorok:
·         A lakhatási beruházás során érintett családok száma legalább 10 db.
·         A lakhatási beruházás során érintett személyek száma legalább 45 fő.
További, összegszerűen nem meghatározott indikátorok:
Új építésű szociális bérlakások száma
Felújított lakóépületek száma
Felújított lakóépületek nettó alapterülete
Felújított lakások nettó alapterülete
Felújított lakások száma
Esélyegyenlőségi és környezeti fenntarthatósági kritériumok vállalása:
Esélyegyenlőség: Infokommunikációs akadálymenetesítés
Fenntarthatóság: Környezeti szempontokat alkalmazása az eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél

A bírálat során előnyt élvez az a Pályázat, ahol a lakóterület fejlesztése, a lakóépületek építése, felújítása során bevonja a szegregátumban élő személyeket a fejlesztések megvalósításába beszerzések esetén szociális szempontokat érvényesít.

Fenntartási kötelezettség:
 •  A lakhatási célú beruházás keretében kialakított, felépített, felújított, átalakított vagy bővített szociális bérlakás-állomány kapacitást a beruházás fizikai befejezését követő legalább tíz évig szükséges fenntartania az érintett önkormányzatnak.
 •   a projekt keretében létrehozott, felújított szociális bérlakás állományt fenntartja, elidegenítés esetén (melyhez az Irányító Hatóság előzetes engedélye szükséges) az elidegenített bérlakásokat mind mennyiségben, mind minőségben pótolja.
 • biztosítja, hogy a projekt keretében bevont családok az ingatlant folyamatosan bérelhetik, amennyiben nem vétenek a létrejött szerződésben foglaltakkal szemben, és biztosítja a bérlő részére az elővásárlás jogát (amennyiben az önkormányzat a szociális bérlakást értékesíteni akarja).
 • A pályázónak vállalnia kell, hogy a projektben végzett tevékenységeket és a projekt eredményeit, a 2003. évi CXXV. Trv. 31. § alapján kialakítandó Helyi Esélyegyenlőségi Programok kialakításakor és felülvizsgálatakor figyelembe veszi.
 •  Ezen kívül a pályázónak vállalnia kell, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtása során rendszeresen konzultál azon helyi szereplőkkel (óvoda, iskola, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat, védőnői és háziorvosi szolgálat, gyámhivatal, gyámhatóság, jegyző, rendőrség, polgárőrség, civil szervezetek, egyházak) akik és amelyek. biztosíthatják, hogy a projekt eredményei hosszú távon is fennmaradnak.
 • Helyi Lakhatási Alap-TIOP-323/A-13/1” elkülönített számlát, amelyen a kialakított szociális bérlakások kiadásából befolyt bérleti díjat kezeli. A befolyt bérleti díjakat az önkormányzat a fenntartási időszak alatt visszaforgatja a szociális bérlakások fenntartása érdekében, a projekt céljainak megfelelően.
 • A támogatott beruházással létrehozott vagyon a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásáig csak az Irányító Hatóság előzetes jóváhagyásával és a foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek átvállalásával, átruházásával idegeníthető el, adható bére, illetve terhelhető meg.

A teljes pályázati kiírás elérhető itt>>>

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése