2014. augusztus 18., hétfő

„Sui Generis Támogatási Program” Szociális Szövetkezetek részére

Benyújtási határidő: 2015. január 30.

Pályázók köre:

Szociális szövetkezet (GFO 121), melynek – cégbíróság által elfogadott - alapszabálya tartalmazza a tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt, emellett a települési önkormányzat kötelezően tagja a szociális szövetkezetnek.

Speciális elvárás: legalább 2 – legfeljebb 10 fő tagi munkavégzésre irányuló (sui generis) jogviszonnyal rendelkező szociális szövetkezeti tag.

A 2014. augusztus 7-én meghirdetett „Sui Generis” Támogatási Program keretében támogatásban részesített szociális szövetkezetek jelen támogatási program keretében belül nem nyújthatnak be pályázatot.

Előnyt jelent: Értékteremtő kistérségi startmunka mintaprogram alapjain szerveződő szociális szövetkezetek.

Pályázható célterületek:

Mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző szociális szövetkezetek (a továbbiakban: 1. célterület).

Mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet égző szociális szövetkezetek (a továbbiakban: 2. célterület).

Az (1) és (2) bekezdésben megjelölt céloktól eltérő tevékenységet végző szociális szövetkezetek (a továbbiakban: 3. célterület)

Amennyiben a pályázó több célterület alapján is pályázhat - bejegyzett főtevékenység alapján - döntenie kell a célterületek között. A célterületek alapján nyújtható támogatások nem kombinálhatóak, csak egy célterületre nyújtható be pályázat. Több célterületre benyújtott pályázat automatikusan elutasításra kerül.

Sui Generis jogviszony:
• Önálló, más munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó törvény hatálya alá nem tartozó jogviszony;
• Nem alkalmazhatók rá a munka törvénykönyvéről szóló törvény (Mt.) szabályai;
• A szociális szövetkezet e jogviszonyban közreműködő tagjának, munkájának ellenértékeként a tagi munkavégzés arányában, a szociális szövetkezetben közösen megtermelt javakat is adhat, részben vagy egészben;
• A tagi munkavégzési jogviszony nem keletkeztet biztosítási jogviszonyt
Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat fenn.Támogatás részletei
Jelen pályázati felhívásban csak de minimis jogcímen vehető támogatás igénybe.
Támogatás formája: vissza nem térítendő utófinanszírozásos
Előleg mértéke: 25 %
Igényelhető támogatás: min. 2- max. 10 millió Ft de minimis!

A támogatási program keretében - legfeljebb 10 fő új - tagi munkavégzésre irányuló (sui generis) jogviszonyban foglalkoztatott szövetkezeti tag figyelembe vételével - legfeljebb 1 millió forint/fő/8 hónap támogatás igényelhető - összesen legfeljebb 10 millió forint.


Elszámolható költségek
Projektmenedzsment
max. 20 %
• bérköltség és járulékai, megbízási díj
• informatikai eszköz (laptop, asztali számítógép,
perifériák) beszerzése,
• működési költség (irodaszer, telefon, internet, posta)
Célcsoport részére biztosított költségek

• munka- és védőruha, védőeszközök,
• étkezési jegy
• közösségfejlesztés, kompetenciafejlesztés, konfliktuskezelés
Technológia korszerűsítés és eszköz vásárlásának költsége

• új ill. használt gép, eszköz vagy berendezés vásárlása,
(A pályázó indoklása alapján használt gép, eszköz vagy berendezés is vásárolható, ha az a vásárlást követő még legalább 3 évig – jelentősebb költség ráfordítás nélkül – üzemben tartható.) A nettó 100.000 forintot meghaladó beszerzések esetében a beszerzés költséghatékonyságát három ajánlattal kell
igazolni
• új technológia bevezetésének költségei
• esetleg felmerülő hatósági díj
Működéssel összefüggő költségek

• üzemanyag költség,
• karbantartási költség,
• alapanyag költség,
• számlavezetés díj + pénzügyi teljesítéshez kapcsolódó
tranzakciós díj
• növényvédő- és rovarirtószer,
• műtrágya,
• kisértékű tárgyi eszközök,
• szaporító anyag,
• takarmány költség,

Nem elszámolható költségek:
·         Közbeszerzési eljárások
·         Természetbeni hozzájárulás
·         Előkészítés költségei
·         Bérköltségek és egyéb személyi jellegű kifizetések :Prémium vagy jutalom nem elszámolható költség.
·         Akkreditációs költségek
·         Képzők képzésének költsége
·         Gépjármű beszerzése;
·         Kamattartozás kiegyenlítése;
·         Hitelkamat, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek;
·         Jutalékok és osztalék, profit kifizetés;
·         Épület felújítás, átalakítás, javítások bekerülési költségei;
·         Visszaigényelhető adók;
·         Bírságok, kötbérek és perköltségek;
·         Levonható ÁFA
·         Lízing díjak
·         Természetbeni hozzájárulás formájában nyújtott önerő
·         A Kedvezményezett hatáskörébe tartozó kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan felmerült költségek
·         A támogatott program megvalósításához indokolatlan, a szakmai tevékenységekhez szorosan nem kapcsolódó, azok megvalósításához közvetlenül nem szükséges költségek
·         devizában jelentkező kiadások

Támogatható tevékenységek köre:
• A program végrehajtásához szükséges menedzsment felállítása, szakmai, pénzügyi, adminisztratív kapacitások fejlesztése, a projektszervezet kialakítása, humán erőforrás foglalkoztatása, a tevékenység működésének szabályozása, szerződéses kereteinek kialakítása (kötelezően megvalósítandó tevékenység).
• A menedzsment feladatok ellátásához szükséges technikai feltételrendszer megteremtése, a céloknak megfelelő eszközrendszer kialakítása, működtetése.
• A program végrehajtásával, a tervezett tevékenységgel kapcsolatos folyamatos adminisztráció, valamint a kommunikáció és kapcsolattartás eszközrendszerének kialakítása, beszerzése, működtetése.
• A biztonságos munkavégzéshez szükséges körülmények kialakítása, a jogszabályi előírásoknak megfelelő munkavégzéshez szükséges feltételek megteremtése.
• A foglalkoztatott munkaerő számára a szükségleteinek megfelelő a hatékonyabb munkavégzést támogató tevékenység tervezése, kialakítása, folyamatos működtetése.
• A tevékenység végrehajtásához szükséges feltételek megteremtése, szükséges háttér szolgáltatások beszerzése (pl. állatorvos) szerződéses keretek kialakítása.
• Termék feldolgozásához, előállításához, forgalomba hozatalához kapcsolódó egyéb szükséges szolgáltatások igénybevétele (pl. gépi bérmunka).
• A termelési, gyártási, vagy ezen tevékenységeket kiegészítő, szükséges technológia modernizálása, korszerűsítése, új termelőeszközök beszerzése, technológia bevezetése, a szükséges keretfeltételek megteremtése, a hazai jogszabályoknak megfelelő üzemeltetéshez szükséges támogató, adminisztratív, tevékenységek lebonyolítása, hatósági ügyintézés.
• Termelőeszközök működtetése, üzemben és karbantartási tevékenységek elvégeztetése.
• Termelő tevékenység esetén, a termék előállításához szükséges alapanyagok, beszerzése, ideiglenes tárolása.
• A termelő tevékenységhez szükséges növényvédelemmel, tápanyag utánpótlással, takarmányozással kapcsolatos alapanyagok beszerzése.
• A programhoz kapcsolódó épületek, termelőeszközök, szerszámok karbantartása, állagának megóvása.Megvalósítandó indikátorok
Tagi munkavégzésre vonatkozó (Sui Generis) jogviszonyban foglalkoztatottak száma
min. 2 fő
2015-ig
A program befejezését követő 6. hónapban Sui Generis jogviszonyban állók száma
min. 2 fő
2015-ig

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése