2014. április 22., kedd

Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1Támogatás összege: legalább 10 000 000 Ft, de legfeljebb 17 000 000 Ft.

Rendelkezésre álló forrás: 1 768 000 000 forint

A pályázatok benyújtása: 2014. május 12-től 2014. június 6-ig. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatosan történik.

Támogatható pályázatok várható száma: a "B" komponens esetében: 80-120.
A konstrukció célja  
olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek határon túli és nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. Jelen pályázat kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését támogatja, ahol hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelnek, oktatnak. 

A konstrukció lehetőséget teremt a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, ezáltal a résztvevő tanulók kompetenciái, köztük szociális kompetenciái fejlődnek. Mindez hozzájárul a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához.


Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra1 rendelkezésre álló keretösszeg a konvergencia régiókban a "B" komponens esetében 1 768 000 000 forint. A komponens önállóan nem pályázható.
A konstrukció keretében ERFA típusú tevékenységek finanszírozására nincs lehetőség.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.


PÁLYÁZÓK KÖRE

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi köznevelési intézmények vonatkozásában a fenntartók által nyújtható be pályázat:
a) általános iskola;
b) szakiskola;
c) gimnázium, szakközépiskola;
d) alapfokú művészeti iskola
A Knt. 20. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
a) egységes iskola vagy összetett iskola;
b) közös igazgatású közoktatási intézmény;
A fent felsorolt, Knt. 20 § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények esetében egy pályázó valamennyi tagintézményére benyújthat önálló pályázatot.
Jelen pályázati kiírás keretében a fent felsorolt intézmények alábbi fenntartói nyújthatnak be pályázatot (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):
1. Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
- GFO 312 - Központi költségvetési szerv
2. Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- GFO 371 - Helyi nemzetiségi önkormányzat,
- GFO 372 - Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
- GFO 373 - helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása
3. Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
- GFO 351 - Országos nemzetiségi önkormányzat,
- GFO 352 - Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
- GFO 353 - Országos nemzetiségi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
4. Nonprofit szervezetek:
- egyesület
- GFO 529 - Egyéb egyesület
- egyház, egyházi intézmény
- GFO 551 - Bevett egyház,
- GFO 552 - Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy,
- GFO 555 - Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy,
- GFO 559 -Egyházi szervezet technikai kód
- alapítvány
- GFO 561 - Közalapítvány,
- GFO 562 - Közalapítvány önálló intézménye,
- GFO 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye,
- GFO 569 - Egyéb alapítvány
- GFO 572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok
- egyesülés (GFO 591)
- egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
- egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (GFO 699)

Egy fenntartó valamennyi intézménye tekintetében benyújthat pályázatot, de egy intézmény egy komponensen belül csak egy pályázatban szerepelhet.
Egy intézmény a kiírás keretében legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

"B" komponensre vonatkozó feltételek
A "B" komponens önállóan nem pályázható. A "B" komponenst csak akkor valósíthatja meg a pályázó, ha az "A"-ra is benyújtotta a pályázatát, támogatást nyert és "A" komponensre vonatkozó érvényes támogatói okirattal rendelkezik.

A "B" komponens esetében jelen pályázati felhívásra kizárólag azon köznevelési intézmények nyújthatnak be pályázatot, ahol a nevelési-oktatási intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya a 2012. évi októberi statisztikai adatok alapján meghaladja a 15%-ot. A 15%-os aránynál nem lehet figyelembe venni azon sajátos nevelési igényű halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat, akikről szakértő megállapította, hogy nem lehet integrált keretek között oktatni, nevelni.
Továbbá nem vehetnek részt azon tanulók, akik hasonló célú programba bevonásra kerültek. (pl.: 2013. évi Határtalanul Program és a Comenius iskolai együttműködések 2013-2015 című pályázatok.)
A "B" komponens keretében konzorcium létrehozására nincs lehetőség.

A PÁLYÁZAT TARTALMA
Jelen kiírás célcsoportja a köznevelési intézménybe járó (általános iskola valamint alapfokú művészeti iskola esetében kizárólag az 5-8. évfolyam tanulói, szakiskola, szakközépiskola, gimnázium esetén valamennyi évfolyam tanulói) hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű tanulók. A bentlakásos iskolai programok esetében, a szakmai program hatékonyabb megvalósítása érdekében, indokolt esetben célcsoportként jelenhetnek meg a tanulók szülei is, akik a tanulók felügyeletét láthatják el a bentlakásos programokon ezzel könnyítve a kísérő pedagógusok munkáját. A projektbe bevont, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók projektbeli arányának el kell érnie, az iskola által lenyilatkozott, 2012. évi októberi statisztika szerinti, intézményen belüli arányt.
Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 67/A. § (1) alapján, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról - önkéntes nyilatkozata alapján - megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek. E csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 67/A. § (2) alapján
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a. 

   


További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Széchenyi 2020 Ügyfélszolgálat
Kék szám: 06-40/638-638
Elektronikus elérhetőség: http://palyazat.gov.hu/eugyfelszolgalat
Email: palyazat@me.gov.hu
További információk:
http://www.szechenyi2020.hu/
http://palyazat.gov.hu
A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
Pályázati útmutató (pdf, 428 kB) (Feltöltve: 2014-04-17)
Projekt adatlap (docx, 165 kB) (Feltöltve: 2014-04-17)
Segédletek
Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése