2012. december 5., szerda

Pályázati lehetőség középfokú oktatási intézmények és fenntartóik számára


TÁMOP- 3.3.10.A-12                                                     TÁMOP- 3.3.10.B-12
Továbbtanulást erősítő kezdeményezések támogatása
Pályázat célja
A pályázat célja elsősorban a középfokú végzettséget megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése. Ezen konstrukció keretében a tanulást támogató fejlesztések, a tehetséggondozás mellett lehetőség nyílik a különböző szakpolitikai területekkel – például az ifjúságpolitika terén, illetve a szociális és a foglalkoztatási szolgálatokkal – való együttműködés megerősítésére, továbbá a szülőkkel és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolat és kommunikáció kialakítására.
A konstrukció keretében végzett tevékenységekkel cél a bevont tanulók:
  • alapkészségeinek fejlesztése, képességeinek kibontakoztatása;
  •    középfokú iskolában tartása, tanulási motivációjának erősítése;
  •   felsőfokú oktatásban való részvételi szándékának megerősítése;
  • felsőfokú oktatásban való részvételének segítése;
  •  tanulmányi eredményének javulása, kiemelten a továbbtanulásban kulcsfontosságú tantárgyak körében.
Pályázók köre
Nevelési-oktatási intézmények, illetve fenntartóik:
a) szakiskola;
b) gimnázium, szakközépiskola
c) diákotthon és kollégium, valamint
d) a Kt. 20. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
b. egységes iskola vagy összetett iskola,
c. közös igazgatású köznevelési intézmény,
Konzorciumok nem pályázhatnak.

Beadási határidő
A pályázatok benyújtása 2013. február 22-től 2013. március 22-ig lehetséges.
KÖNNYÍTETT ELBÍRÁLÁSÚ PÁLYÁZAT!

Területi korlátozás
TÁMOP- 3.3.10.A-12: Nem pályázhatnak olyan szervezetek, intézmények melyek székhelye HH vagy LHH kistérségben található.
TÁMOP- 3.3.10.B-12: A projektet hátrányos helyzetű kistérségben kell megvalósítani.
Támogatás összege
Min. 20.000.000 Max 50.000.000 Ft a következők szerint:
Programba bevont tanulók számától függően:
·          20-35 tanuló között legfeljebb 30 millió forint
·          36-45 tanuló között legfeljebb 40 millió forint
·          46 tanuló felett legfeljebb 50 millió forint
ERFA keret: A megpályázott összeg 6%-a fordítható eszközbezserzésre

Megvalósítási időszak: min 12- max. 24 hónap, legkésőbb 2015. június 30.
Célcsoport
A pályázat célcsoportjába azok a középfokú közoktatási intézmény 9-13. évfolyamába járó tanulók tartoznak, akik(et)
1. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 121. § (1) 14. pontjában foglaltak szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek vagy,
2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti, gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formáiban élnek vagy
3. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a települési önkormányzat jegyzője védelembe vett.
E csoportokon belül is kiemelt figyelemmel a roma származású tanulókra (önkéntes nyilatkozat alapján).

Támogatható tevékenységek köre
1.       Előkészítés, szükségletfelmérés
2.       Befogadó iskolai környezet kialakítása:
a.       differenciált pedagógiai módszerek bevezetése
b.      pedagógiai program átdolgozása
c.       kapacitásfejlesztés (fejlesztőpedagógusok, pedagógiai asszisztensek, mentorok, tutorok felvétele)
d.      Képzéseken való részvétel
e.      Kapcsolatépítés, együttműködés (felsőoktatási intézményekkel is)
3.       Tanulmányi eredmény javítását célzó tevékenységek
a.       mentorálás (kötelező)
b.      Bemeneti- és kimeneti mérések
c.       készségfejlesztés
d.      eszközbeszerzés
4.       Igazolatlan hiányzások csökkentését szolgáló családlátogatások
5.       Közösség- és kapcsolatépítő tevékenységek, rendezvények

Fenntartási kötelezettség
A Pályázónak/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy a támogatott projekt keretében beszerzett eszközöket, létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja.


Indikátorok
·          Bevont tanulók száma min. 20 fő
·          Együttműködő partnerek száma min 3 db
·          Tanulmányi eredmények javulása a bevont tanulók min. 80 %-ánál
·          Évfolyamismétlés nélküli továbbhaladás a bevont tanulók min 80 %-ánál
·          Bevont tanulók 95 %-ánál az igazolt és igazolatlan hiányzás egy tanév alatt nem haladja meg a 250 órát
·          A 11-12-13 osztályos bevont tanulók 40%-a végzettséget, képzettséget szerez
·          A 11.12.13 osztályos bevont tanulók 40 %-a jelentkezik felsőoktatási intézménybe
·          Közösségépítő programok száma: 20 alaklom

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése