2013. április 8., hétfő

ELNÉPTELENEDŐ TELEPÜLÉSEK ROMLÓ TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FOLYAMATAINAK MEGFORDÍTÁSA (TERVEZET)
Pályázat kódszáma
TAMOP-5.3.11-13
Támogatás összege
50 –100 millió Ft
Támogatási intenzitás
100 %
Ki pályázhat?
 - Helyi önkormányzat
- Non-profit szervezetek
- Vállalkozások

A pályázatra kizárólag min. 3 max. 5 taggal rendelkező konzorciumok pályázhatnak. A konzorcium vezetője csakis a helyi önkormányzat lehet.

Támogatható tevékenységek
Projekt előkészítése:
1. Szakmai program kidolgozása, helyzetelemzés, szükségletfelmérés
2. Közbeszerzések előkészítése
3. A lakosság közvetlen megszólítása, bevonása – tervezési csoport felállítása

Projekt végrehajtása:
1. Humánerőforrás és kapacitásfejlesztés:
a. Hálózati kapcsolattartó személy koordinálásában kapcsolatok fejlesztése, nemzetközi és hazai tanulmányutak szervezése valamint kapcsolattartás a TÁMOP 5.3.11 kedvezményezettjeinek hálózatával
b. 1 fő alkalmazása a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősítése érdekében
c. Közösségi szolgáltatások (szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális) és szolgáltatási struktúra fejlesztésére vonatkozó terv kidolgozása
d. Helyi szinten nem elérhető közszolgáltatások biztosítása (pl.: családi napközi, tanulószoba, stb.)
e. A tervezett akciók, tevékenységek megvalósításához és fenntarthatóságához szükséges humán kapacitás fejlesztése képzés, felkészítések keretében
2. Közösségfejlesztés, társadalmi kohézió erősítése:
a. Lakosság aktivizálására, problémák feltárására és innovatív válaszok keresésére akciócsoportok, tematikus workshopok, találkozók fórumok szervezése
b. Közösségi és szabadidős programok szervezése (pl. klubfoglalkozások, környezetvédelmi akciók, kulturális programok, stb.) a helyi értelmiség és a társadalmilag aktív lakosok bevonásával
c. Önkéntes programok keretében akciók szervezése: településkép javítása, települési tér dinamizálása, sportversenyek, közösségi terek és parkok revitalizálása, rekultiválása, stb.
d. Az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása önkéntesek bevonásával, a hatályos jogszabályi feltételek betartása mellett
3. Gazdasági aktivitás fokozását elősegítő tevékenységek:
a. Helyi humán, természeti, történeti, kulturális és egyéb értékek beazonosítása, a gazdasági lehetőségek feltérképezése
b. Zöldmunka típusú tevékenységek (megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó termelés, biogazdálkodás előkészítése) indításának előkészítése és a projekt keretei között megvalósítható közösségi célt szolgáló akciók megszervezése (pl.: erdőkezelés, zöldterület rendezés, saját lakó és/vagy közösségi környezet rendezése, stb).
c. Alternatív energia felhasználási lehetőségeinek feltérképezése, a helyi tervek elkészítése
d. Szociális szövetkezet létrehozásának előkészítése
e. Üzleti terv elkészítése
f. Potenciális munkáltatókkal való kapcsolatok kialakítása – a helyi lakosságban, környezetben rejlő potenciál ismertetése (pl. brossúrák, honlap fejlesztése, mobilitási lehetőségek feltárása)
g. Településmarketing tevékenység
4. Közösség mozgósítására irányuló programterv és cselekvési terv kidolgozása
a. Értékfeltárás (természeti, történelmi, kulturális, épített, humán), hosszú távú lehetőségek azonosítása.
b. A település hosszú távú fejlődési potenciáljának beazonosítása, a tervezett fejlesztések település fejlesztési tervben való megjelenítése
5. Infrastrukturális fejlesztések
a. Szolgálati lakás kialakítása, felújítása, bővítése (ERFA), a hiányzó szolgáltatások kialakításához szükséges emberi erőforrás biztosítása érdekében.
b. Közösségi tér kialakítása, felújítása, bővítése, mely nyilvános internet-elérési pontként funkcionálhat (ERFA)
6. Projektmenedzsment tevékenység
7. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan anyag és eszközök beszerzése

A projekt keretében a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek és 2. és 4. tevékenységcsoport valamennyi eleme, valamint az 1a, 1b, 3a, 3f tevékenységek megvalósítása kötelező. 

Elszámolható költségek
Projekt előkészítés (max. 6%):
- Projektcsapat tagjainak bérköltsége és annak járulékai
- Mérnöki, szakértői díjak
- Tervek, tanulmányok fejlesztése, kivitelezése
- Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek

Projekt végrehajtása:
- Projektmenedzsment költségei (max. 12%)
- Utazási és kiküldetési díjak
- Szakképzési hozzájárulás
- Vásárolt anyagok költségei
- Bérleti díjak
- Hirdetés, reklám, propaganda költségek
- Mérnöki, szakértői díjak
- Tervek, tanulmányok fejlesztése, kivitelezése
- Rendezvényszervezés költségei
- Műszaki ellenőr díja
- Beruházások (vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, irodai berendezések, épületek tulajdonrésze)
- Tartalék (max. 5%)

Az ERFA típusú költségek aránya nem haladhatja meg a 10%-ot.

Nem elszámolható költségek
- Pályázatírás költsége
- Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek (ha vannak)
- 10%-ot meghaladó ERFA költségek

Fejlesztés helyszíne
Magyarország egész területén amennyiben a település teljesíti az alábbi feltételeket:
- Lakosság száma 2011-ben 1.000 és 3.000 fő közötti (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer azaz TeIR szerint)
- 2011-ben a vándorlási különbözet (az állandó és ideiglenes odavándorlások és az állandó és ideiglenes elvándorlások különbözete) negatív
- 2011-ben a települési összes belföldi jövedelem átlag feletti (a NEM a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő települések átlagában)

Nem nyújtható be pályázat a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő települések vonatkozásában.

Speciális feltételek
A pályázónak vállalnia kell az alábbi személyek alkalmazását a projekt ideje alatt:
- 1 fő projektmenedzser (heti 20 óra)
- 1 fő pénzügyi vezető (heti 40 óra)
- 1 fő szakmai vezető (heti 20 óra)
- 1 fő hálózati kapcsolattartó személy (mentor) (heti 20 óra)

Vállalkozásnak minősülő pályázó esetében „de minimis” típusú támogatás nyújtható.

Vállalandó kötelezettségek
- Fenntartási időszak: mikro-, kis- és középvállalkozás: 3 év, egyéb pályázók: 5 év
- tájékoztatási, esélyegyenlőségi és környezetvédelmi vállalások

Igényelhető előleg
Max. 25%.
Biztosítékadási kötelezettség
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-ban foglaltak szerint.
Legkorábbi projektkezdés
A pályázat befogadásának napjától saját felelősségre.
Megvalósítás időtartama
17 – 20 hónap, de legkésőbb 2015. június 30.
Értékelési eljárásrend
Tartalmi értékelés, egyfordulós.
Speciális csatolandó mellékletek
 - Konzorciumi megállapodás
- Nyilatkozat csekély összegű támogatásról (amennyiben szükséges)

Beadási határidő
A pályázatok beadására 2013.június 1-től 2013. július 31-ig van lehetőség.
 

1 megjegyzés: