2014. február 3., hétfő

Akciópályázat – Pályázat rövid kampányok és egyszeri megmozdulások támogatására a Norvég Civil Alap keretében

Az Ökotárs Alapítvány partnereivel (Autonómia Alapítvány, Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány, Kárpátok Alapítvány-Magyarország) pályázatot hirdet akciópályázatok benyújtására és
támogatására civil szervezetek számára az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében.

Benyújtási határidő: 2014. december 31-ig, vagy a keret kimerüléséig

Az akciópályázat tárgya
A pályázat keretében civil szervezetek pályázhatnak 1000-5000 euró támogatásra rövid kampányok, egyszeri akciók megvalósítására.

A támogatás célja
Rövid kampányok vagy egyszeri megmozdulások, társadalmi akciók és közös fellépések szervezésének és lebonyolításának támogatása.

Pályázók köre
Civil szervezetek: a pályázatra olyan, Magyarországon bejegyzett civil szervezetek (egyesületek, alapítványok és szövetségek) jelentkezhetnek, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, nem haszonszerzés céljából alakult nonprofit szervezetek, amelyek függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől,politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől.

A támogatás részletei
Egy szervezet erre a felhívásra egyszerre csak egy pályázatot nyújthat be, de újra pályázhat, miután előző akció projektjét lezárta, és azt az Ökotárs Alapítvány jóváhagyta.

Az akciópályázatok támogatására rendelkezésre álló teljes keretösszeg 285 000 €.

Jelen pályázati felhívás keretében az egy projektre elnyerhető összeg legalább 1000€, legfeljebb 5000 €, és a projektek futamideje legfeljebb egy év lehet (alsó korlát nincs).

Az Alap maximum az összes elszámolható költség 90%-át finanszírozza. A pályázó szervezetnek az összes elszámolható költség legalább10%-át kell önrészként biztosítania.

A támogatható tevékenységek témája kizárólag az NCTA horizontális szempontjainak valamelyike (vagy közülük több) lehet, azaz:
 • az emberi, állampolgári és kisebbségi jogok érvényesítése (elsősorban etnikai, vallási, nyelvi, valamint szexuális orientáció alapján) azaz esélyegyenlőség;
 • a rasszizmus, az idegengyűlölet, az antiszemitizmus, a homofób viselkedésminták és a szélsőségek visszaszorítása;
 • a megkülönböztetés és kirekesztés helyett a tolerancia, a multikulturalizmus, a társadalmi befogadás és sokszínűség erősítése;
 • a szegénységből és társadalmi egyenlőtlenségekből adódó problémák megértése, enyhítése, megoldása (különös tekintettel a roma népesség helyzetére);
 • a nemek közti egyenlőség elősegítése; továbbá a nemi és családon belüli erőszak, valamint az emberkereskedelem visszaszorítása.

Olyan akció- és kampányötleteket várnak, amelyek a fent részletezett területek valamelyikén jelentkező konkrét problémákra hívják fel a figyelmet és eredményesen lépnek fel azok megoldása, a fennálló helyzet megváltoztatása, javítása érdekében.

Előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek a fenti ügyeket (közülük egyet vagy többet) a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletcselekmények elleni fellépés felől közelítik meg.

Előnyben részesülnek a minél változatosabb, egyebek között modern online eszközöket alkalmazó kezdeményezések és/vagy a más módon kreatív, innovatív megoldások, melyek hatékonyságát a pályázó képes érvekkel alátámasztani.

A pályázat benyújtása
A pályázóknak először egy rövid, legfeljebb két A4 oldal terjedelmű (6000 karakter) projektötletet kell benyújtaniuk e-mailen az Ökotárs Alapítványnak, az akcio@norvegcivilalap.hu címen, amely tartalmazza az alábbiakat.
 • A pályázó szervezet neve, címe és rövid bemutatása.
 • A tervezett akció/kampány mely témá(k)hoz illeszkedik a fentiek közül?
 • A tervezett akció/kampány milyen gyűlöletbeszéd illetve gyűlöletbűncselekmény-ellenes elemeket tartalmaz?
 • A tervezett akció/kampány milyen konkrét társadalmi problémára irányul? Mennyire súlyos vagy kiterjedt ez a probléma?
 • A tervezett akció/kampány konkrét célja – mit akarnak elérni? Hogyan fognak hozzájárulni a probléma megoldásához?
 • A tervezett tevékenységek főbb lépéseinek felsorolása.

A projektötlet e-mailen történt beérkezésétől számítva 10 munkanapon belül az Ökotárs Alapítvány
programfelelőse megvizsgálja, hogy a szervezet megfelel-e a feltételeknek, és a javasolt projektötlet (akció, kampány) valóban releváns-e a felhívásban megfogalmazott célok szempontjából, azaz illeszkedik-e a fentebb felsoroltak valamelyikéhez. Amennyiben nem, erről e-mailen értesíti a projektötlet benyújtóját.
Amennyiben a projektötlet megfelel a feltételeknek és a kiírás céljának, akkor az Ökotárs Alapítvány lehetőséget biztosít pályázónak a www.norvegcivilalap.hu honlap on-line űrlapkitöltő felületén a teljes pályázati adatlap kitöltésére és benyújtására, amire a projektötlet jóváhagyásáról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 30 (naptári) nap áll rendelkezésére.


További információ
Ökotárs Alapítvány, (1) 411-3505, akcio@norvegcivilalap.hu

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése