2014. március 21., péntek

Nyári gyermekétkeztetés 2014

Megjelent a Az emberi erőforrások minisztere 20/2014. (III. 20.) EMMI rendelete a szociális nyári gyermekétkeztetés 2014. évi támogatásáról


Támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2014. május 7.

Támogatás célja
A  települési önkormányzat a  Magyarország a gyermekétkeztetési támogatást a  2014. június 16-ától 2014. augusztus 29-éig terjedő időszakban legalább 44, legfeljebb 54 munkanapon keresztül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú gyermekek  részére ingyenesen vagy kedvezményesen – biztosított napi egyszeri melegétkeztetéshez (ebédhez) használhatja fel.

Támogatás összege, formája és mértéke

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető támogatás egy rászoruló gyermekre jutó napi összege legfeljebb 440 forint.
Ha a  települési önkormányzat az  étkeztetést alacsonyabb összegből biztosítja, a támogatás fennmaradó részéből az étkeztetésbe további,az  igénylésnél figyelembe nem vett rászoruló gyermeket vonhat be

Leghátrányosabb helyzetű települések önkormányzatai
A melegétkeztetésben részesülő valamennyi rászoruló gyermek után saját forrás nélkül igényelheti a támogatást. 

Hátrányos helyzetű települések önkormányzatai
A melegétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekek fele után
 saját forrás nélkül igényelheti a támogatást, ezen 
létszámon felül saját forrásból biztosíthatja az étkeztetést. Fenti két kategóriába azon települések tartoznak, amelyeket a vonatkozó kormányrendelet 
társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradottnak vagy az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliséggel sújtottnak minősít. Településlista megtekintése>>>Települési önkormányzatok
A melegétkeztetésben részesülő rászoruló gyermekek 25%-a után  saját forrás nélkül igényelheti a támogatást, ezen létszámon felül saját forrásból biztosíthatja az étkeztetést. 

A pályázati feltételeket teljesítő önkormányzat legalább a megjelölt támogatási összeg 27%-ának megfelelő összegű támogatást kap. 
Lehetőség nyílik magasabb összegű támogatásban is részesülni, a magasabb összegű támogatás feltételei: 
- egyrészt nagyobb arányú önrész vállalása; 
- másrészt szabadidős program biztosítása, melyet a gyermekjóléti szolgálat igazol. 

Támogatás felhasználásának feltételei

A pályázó önkormányzat az ételt az alapanyag megvásárlására fordított támogatási összeg legalább harminc százalékának megfelelő értékben
a) őstermelő által,
b) kistermelő által,
c) családi gazdálkodó által,
d) mező-, erdőgazdasági tevékenységet folytató szerinti mikrovállalkozás által,
e) szociális szövetkezet által, vagy
f) közfoglalkoztatás keretében az adott településen
megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja, vagy önként vállalt önkormányzati feladatkörében termelteti.

A  támogatás összegének legfeljebb húsz százaléka használható fel közvetlenül az étel előállítási (beszerzési) költségén felül felmerülő költségek fedezésére.

Támogatási kérelem benyújtásának módja
A  támogatási kérelmet  a  kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kitöltött és kinyomtatott – két eredeti példányának a kincstár – települési önkormányzat székhelye szerint illetékes – területi szervéhez (a továbbiakban: igazgatóság) 2014. május 7-éig történő megküldésével lehet postai úton benyújtani. 
A  benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a  kérelmező a  kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszerben a kérelmet 2014. május 7-én éjfélig rögzítette, és azt legkésőbb 2014. május 8-án postára adta. E határidő elmulasztása jogvesztő. A kizárólag postai úton benyújtott pályázat érvénytelen.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése