2014. március 3., hétfő

Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása

Kiíró:Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Kód: ROM-RKT-14

Benyújtási határidő: 2014. március 26.

A pályázat célja 
A pályázat közvetlen célja a roma kulturális események megvalósításán keresztül: 
- a cigány nyelvek (romani és beás) ápolása és fejlesztése; 
- a hagyományok megőrzése, átadása fiatalabb korosztályoknak; 
- a roma kisebbség kulturális örökségeinek és múltjának megismerése (zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet, és mások); 
- a különböző kultúrából származó emberek kölcsönös elfogadásának elősegítése. 

A támogatás formája és mértéke 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a projekt keretén belül igényelt és megítélt támogatás 100%-a. 
A támogatási összeg folyósítása a kedvezményezett indoklással ellátott kérelemére egy összegben, támogatási előleg formájában is történhet.

Pályázók köre (egy pályázó csak egy pályázatot adhat be)
 • - önálló jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre, és alapító okiratukban szerepel a kulturális és művészeti tevékenységek folytatása, közösségfejlesztés, vagy hagyomány és kultúra ápolása, vagy 
 • cigány/roma nemzetiségi önkormányzatok, vagy 
 • helyi, megyei önkormányzatok, illetve azok intézményei 
 • települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása 
 • közművelődési intézmények, a közművelődési feladatellátásra a helyi önkormányzattal a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény szerint közművelődési megállapodást kötő szervezetek - beleértve a roma közösségi házakat -, valamint ezek fenntartói; vagy 
 • nyilvános könyvtárak, illetve fenntartóik.

Támogatható tevékenységek
A kiírás két komponense pályázható: 

"A" komponens: A roma képzőművészet, film és irodalom támogatása: 
Roma művészek műveinek bemutatására teremt alkalmat, mely magában foglalja az időszaki kiállításokat, irodalmi esteket, felolvasásokat, filmbemutatókat, színházi- és táncelőadásokat. A roma művészek művein túl olyan művek is bemutatásra kerülhetnek, melyek szerzője nem roma származású, de a mű témájában pozitív értelemben foglalkozik a cigánysággal. A szervezett eseményhez kapcsolódhatnak a tematikát követő gyermekprogramok, műhelyek. 
A pályázat keretében legalább 3 alkalommal kell a fenti tevékenységek valamelyikét megszervezni. Előnyt jelent, ha a fent felsorolt tevékenységek rendszeresek, illetve egymással kombináltak. További előnyt jelent, ha - szükség esetén, tolmács alkalmazása mellett - a programok cigány és magyar nyelven is elérhetőek

"B" komponens: Kulturális események támogatása: 
Kulturális események (fesztiválok, roma napok stb.) megvalósítását támogatja, amelyek nagyobb közösségeket képesek megszólítani. Fontos szempont, hogy ezek ne zárt (csak a roma közösséget elérő), hanem nyitott (össztársadalmi célzású települési, kistérségi, megyei, regionális szintű) események legyenek. 
- Előnyt élveznek azok a rendezvények, amelyeken a kultúra mellett megjelennek egyéb tématerületek is, így például az egészségmegőrzés, sport, prevenció, helyi foglalkoztatási és képzési lehetőségek, a helyi sajátosságok, roma történeti kutatások, hagyományok, szokások bemutatása, gyermekprogramok. 
- A rendezvények megszervezésénél kiemelten figyelni kell a roma és nem roma lakosság egyenlő mértékben történő bevonására. 
A komponens keretében pályázónként egy darab rendezvény megszervezésére vonatkozóan lehet pályázatot benyújtani. 

Támogatás mértéke
Az "A" komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 15 000 000 Ft, azaz tizenötmillió forint. 
Az "A" komponensre igényelhető támogatás mértéke: 
 • 3 alkalom esetén maximum 250 000 Ft
 • 4-6 alkalom esetén maximum 400 000 Ft
 • 7-10 alkalom esetén maximum 700 000 Ft
A "B" komponensre rendelkezésre álló keretösszeg 35 000 000 Ft, azaz harmincötmillió forint
 • települési szintű rendezvények esetén 5000 fő alatti lakosságszám esetén maximum 300 000 Ft, 5000 fő feletti lakosságszám esetén maximum 500 000 Ft
 • kistérségi szinten 600 000Ft
 • megyei szinten pedig 700 000 Ft

Pályázatok benyújtásának módja 
 A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva, és az ott megjelölt elektronikus mellékletek csatolásával kell benyújtani. 
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak (amennyiben ez még nem történt meg) a http://www.emet.gov.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztráció menetével és a 2.000 Ft pályázati díjjal kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 4.2 pontja tartalmazza. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése