2012. szeptember 4., kedd

Innovatív iskolák fejlesztése - TÁMOP- 3.1.4-12/1

Pályázat címe: Innovatív iskolák fejlesztése
Projekt száma: TÁMOP- 3.1.4-12/1
Pályázat elérhetősége: http://www.nfu.hu/doc/3534
Forrás összege: 15 000 millió (konvergencia) és 1 300 millió (KMR)
Beadási határidő: 2012.08.27. - 2012.09.28.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 5 000 000 - 300 000 000

Támogatás célja:
A fenti célok megvalósulását az alábbi kiemelt részcélok támogatják:
- az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani megújulása,
- a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával
- a diákok egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és egészségfejlesztésének érdekében,
- a környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős tevékenységek ösztönzése,
- a gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése; a munkaerőpiaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az iskolában
- az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a nemzeti és európai identitás kialakulásához
- a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában,
- digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését.
- a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak hozzá az oktatás minőségének javulásához

Pályázók köre:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények:
a. általános iskola;
b. szakiskola;
c. gimnázium, szakközépiskola
d. alapfokú művészetoktatási intézmény
e. gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
f. diákotthon és kollégium valamint
g. a 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények közül az alábbiak:
i. egységes iskola vagy összetett iskola,
ii. közös igazgatású közoktatási intézmény,
iii. általános művelődési központ (ÁMK),
iv. egységes gyógypedagógiai, konduktív-pedagógiai módszertani intézmény.

Támogatható tevékenységek köre:
A program keretében támogatni kívánt közvetlen célcsoport, a nevelési-oktatási intézmények diákjai, pedagógusai.
Amennyiben a közoktatási intézmény korábbi pályázat keretében az alább felsorolt tevékenységek valamelyikére már támogatást kapott, jelen pályázat keretében a tevékenységet kizárólag más célcsoport (osztály, tanulócsoport, pedagógus) bevonásával valósíthatja meg, melyről nyilatkoznia kell.
A konstrukcióban 6 tématerület feladataira lehet pályázni:
A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása.
B. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében.
C. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést.
D. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe.
E. Együttműködési kötelezettségek.
F. A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:
Az alábbi tevékenységek közül az A, B témákból tevékenységcsoportonként egy tevékenység megvalósítása kötelező valamennyi projektbe bevont FELADATELLÁTÁSI HELYEN. Továbbá a C, D és E témákból tevékenységcsoportonként egy tevékenység megvalósítása INTÉZMÉNYI szinten kötelező. (Téma: A,B,C,D,E és F, tevékenységcsoport: 1,2,3…, tevékenység tevékenységcsoporton belül a kalkulációs segédtáblában választható kategória)

Amennyiben a pályázó intézmény tantestületi létszáma meghaladja a 30 főt, akkor a projektbe bevont FELADATELLÁTÁSI HELY(ek) tekintetében az alább felsorolt A és B témákból tevékenységcsoportonként kettő tevékenység megvalósítása kötelezően választandó. Továbbá a C, D és F témákból tevékenységcsoportonként kettő tevékenység megvalósítása INTÉZMÉNYI szinten kötelezően választandó. Amennyiben a pályázó intézmény tantestületi létszáma NEM haladja meg a 30 főt, az alábbi tevékenységek közül nem kötelező választani.

Költségvetési belső arányok:
Projektmenedzser, szakmai vezető, pénzügyi vezető minimum heti 10 órában.

Projektmenedzsment költségei                 max. 12%
Célcsoport számára
biztosított szolgáltatások
Üzemi (üzleti) gépek,
berendezések, felszerelések                     max 15%
Eszközbeszerzés, immateriális javak
(ERFA átjárhatóság terhére)                       max. 5%
Egyéb, a projekt végrehajtásával
összefüggő (ÁLTALÁNOS) költség            max. 10%
Tartalék                                                    max 1%

Indikátorok:

Környezettudatosságra nevelő programok száma
1 / feladatellátási hely

Egészségtudatos, mozgás gazdag életmódra nevelő iskolai egészségnapok száma
4 / feladatellátási hely

Kialakított együttműködések, szakmai kapcsolatok száma
3 / intézményen

A pedagógiai módszertani megújulást elősegítő tanártovábbképzések en részt vett pedagógusok száma
3 / intézményen

A megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó szaktárgyi tanártovábbképzésen
részt vett pedagógusok száma
2 / intézményen

Amennyiben a pályázó intézmény tantestületi létszáma meghaladja a 30 főt akkor a 4. indikátor esetében a minimálisan elvárt célérték 5, az 5. indikátor esetében a minimálisan elvárt célérték 4.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése