2012. szeptember 4., kedd

Tanoda típusú programok - TÁMOP-3.3.9.A-12

Pályázat: http://www.nfu.hu/doc/3597
Forrás összege:
1 620 millió és 380 millió (Konvergencia és KMR)
Beadási határidő: 2012.09.01. - 2012.09.30.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 10 000 000 – 30 000 000

Támogatás célja:
Jelen konstrukció keretében a tanodai programok fejlesztése, bővítése és megvalósítása támogatható. A tanodai környezet által biztosított nyitott, kirekesztésektől mentes, befogadó légkör, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel elősegíti a személyiség szabad kibontakozását és a készségfejlesztést, ezáltal növelve a formális iskolai keretekbe történő integrálódás esélyét. A tanodák a résztvevő tanulók személyes helyzetére szabott nevelést, személyiségük fejlesztését biztosítják, ahol lehetőség van a képességeik és érdeklődésük alapján szervezett tehetségkibontakoztatásra. Az iskolai lemorzsolódás mérséklésében fontos szerepet játszó tanoda hálózat közoktatási intézményrendszerrel való együttműködése, kapcsolatai megerősítése elengedhetetlen.

Cél, hogy a tanodai szolgáltatások elérhetősége az országban a lehető legszélesebb körben biztosított legyen.

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
- Egyéb egyesület (KSH 529);
- Egyház (KSH 551);
- Alapítvány (KSH 561 Közalapítvány, KSH 569 Egyéb alapítvány);
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH 599)
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak és egy pályázó egy megvalósítási helyszínre egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egy szervezet több helyszínen kíván projektet megvalósítani, akkor az egyes helyszínekre külön pályázatot szükséges benyújtani.

LHH-kban nincs pályázat!

Támogatható tevékenységek köre:

1., Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek
2., Előkészítés
a. Helyzetelemzés
2 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szerint:15. §
(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a védelembe vétel,
b) a családbafogadás,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
d) az átmeneti nevelésbe vétel,
e) a tartós nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése.
b. Szakmai koncepció a program megvalósításáról
3., Együttműködések, hálózatosodás, kapacitásfejlesztés:
a. Szoros együttműködés kialakítása és működtetése azon közoktatási intézményekkel, amelyeknek a bevont gyermekek a tanulói
b. Együttműködés kialakítása a település valamennyi általános iskolájával, amennyiben a település lakosainak száma nem haladja meg az 10.000 főt
c. Az eredményesen alkalmazott módszerek iskolarendszerű elterjesztése érdekében hospitálás szervezése az együttműködő közoktatási intézményekkel
d. Együttműködési lehetőségek feltárása, kialakítása és működtetése közvetlenül érintett intézményekkel (pl. szociális és gyermekjóléti intézményekkel, települési/területi nemzetiségi önkormányzattal)
e. Együttműködési lehetőségek feltárása, kialakítása és működtetése további érintett intézményekkel (pl. helyi civil szervezetekkel)
f. Kapcsolattartás, együttműködés a tanoda programot megvalósított/megvalósító szervezetekkel (tanodák közötti workshopok szervezése, jó gyakorlatok megosztása, szakmai műhelyek, konferencia szervezése) – legalább félévente egy alkalommal, a projekt időtartamát tekintve legalább három különböző tanodával való együttműködés keretében)
g. Együttműködés kialakítása felsőoktatási intézményekkel, melynek keretében pedagógus hallgatók számára tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítanak.
h. A tanoda programban résztvevő pedagógusok, további szakmai megvalósítók szupervizionálása, felkészítése
4., Gyermekek bevonása és benntartása a programban
a. Tanulók toborzása (kapcsolatfelvétel és tájékoztatás a pályázó székhelye vagy a projekt megvalósítás helye szerinti település valamennyi általános iskolájával – amennyiben a település 10.000 főnél nagyobb lakosú, úgy legalább három nevelési-oktatási intézményével)
b. Szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás
c. Tájékoztatás nyújtása a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, pályázatokról
5., Szociális hátrány kompenzálásával kapcsolatos tevékenységek:
a. Képességfejlesztő, iskolaidőn kívüli bentlakásos programok szervezése és megvalósítása
b. Szabadidős tevékenységek, klubok szervezése és működtetése, tanodán kívüli programok, kirándulás megvalósítása (szülők aktív szerepvállalási lehetőségének biztosítása mellett) – legalább tanévente három alkalommal a tanulók legalább 70%-os jelenlétével, ebből legalább tanévente egy alkalommal a település határain kívül
c. A többségi társadalom nyitottságát, befogadóvá válását elősegítő tanodai nyitott programok megvalósítása
d. A környező települések tanulói részvételével tanodai nyitott programok szervezése
6., Fejlesztő, (egyéni) tanulást elősegítő, támogató, személyiségfejlesztő tevékenységek:
a. Bemeneti mérések elvégzése, kiértékelése
b. Bemeneti mérésekhez mérés-értékelési szakértő bevonása
c. Egyéni fejlesztési tervek elkészítése, a tanulók fejlesztési igényei szerinti beavatkozások meghatározása
d. Egyéni haladási napló vezetése (fejlesztési alkalmak rögzítése folyamatosan fejlesztési területenként / tantárgyanként, hathavonta szöveges értékelés és a köztes valamint kimeneti mérési eredmények rögzítése, annak kiértékelése)
e. Kimeneti mérések elvégzése, összevetése és kiértékelése
f. Kimeneti mérésekhez mérés-értékelési szakértő bevonása
g. Tantárgyi felzárkóztatás, képességterületek fejlesztése, tehetséggondozás
h. Idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése
i. IKT kompetenciák fejlesztése
j. A tanoda programban résztvevő tanulók mentorálása
k. Készség- és képességfejlesztő programok megvalósítása
l. A továbbtanulást közvetlenül segítő tevékenységek, pályaorientációs tevékenységek megvalósítása
m. Anyanyelv ápolását, megőrzését támogató tevékenységek, programok megvalósítása
n. A tanulók identitástudatának erősítése
7.,Eszközök beszerzése
a. Képességfejlesztő eszközök beszerzése a Tanoda sztenderd (7. Számú mellékelt) szerint.
b. Laptop, scanner, monitor, nyomtató, projektor, asztali számítógép, indokolt esetben egyéb IKT eszköz, projekthez szorosan kapcsolódó beszerzések – Tanoda sztenderd szerint.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:

1.
A támogatható tevékenységek közül kötelező tevékenységnek minősülnek az alábbiak:
- 1.
- 2. b
- 3. a, b, c, f
- 4. a, b, c
- 5. b, c
- 6. a, c, d, e, g, h, i, j, k, l,.
A pályázónak vállalnia kell, hogy a „hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatásának segítése” tevékenységet beemeli az alapító okiratába a projekt megvalósításának végéig.
A pályázónak vállalnia kell a TÁMOP 3.3.1 kiemelt projekt kedvezményezettje felé a pályázat kapcsán felmerülő adatszolgáltatási kötelezettséget, továbbá együttműködést a pályázat megvalósítása során.

Egyéb feltételek:
Projektmenedzser heti 8 órában, szakmai vezető heti 10 órában, pénzügyi vezető heti 5 órában.

A projekt szakmai koncepciójában be kell mutatni, hogy milyen formában alakít ki szoros kapcsolatot és köt együttműködési megállapodást azon intézményekkel, amelybe a tanoda programban részt vevő tanulók járnak.

Hátrányos helyzetű gyerek száma 70%, roma gyerekek száma 30%.

Belső költségvetési arányok:
Projektelőkészítés            2%
Projektmenedzsment        12%
Egyéb szolgáltatások            10%
ERFA                    10%
Egyéb, projekt végrehajtásával
összefüggő költségek        5%
Tartalék                5%

Indikátorok:
Nyitott tanodai programok száma
6 db

Nyitott tanodai programon résztvevők száma
180 fő

Lemorzsolódók száma
Legfeljebb a tanulók 15%-a

Az egyéni fejlesztési tervben rögzítetteket sikeresen megvalósítók száma
Legalább a tanulók 70%-a

Aktív együttműködésekbe bevont partnerek száma
5 db együttműködő partner

Tanodán kívüli programok száma
6 db

Érettségit adó középfokú intézményben, valamint a minőségi szakképzésben továbbtanuló végzős tanodások száma


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése