2012. szeptember 4., kedd

Második esély típusú programok támogatása - TÁMOP-3.3.9.B-12

Pályázat: http://www.nfu.hu/doc/3599
Forrás összege: 1 700 millió és 300 millió (Konvergencia és KMR)
Beadási határidő: 2012.09.01. - 2012.09.30.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 20 000 000 – 50 000 000


Támogatás célja:

Jelen konstrukció célja, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, köztük a roma fiatalok felzárkózási esélyeinek növelése és az oktatási esélykülönbségek csökkentése a második esély típusú programok elterjesztésével és azok formális oktatáshoz kapcsolásával. Ezen tanulási formák hozzájárulnak a halmozottan hátrányos helyzetű és roma tanulók továbbtanulási útjainak megerősítéséhez, növelik esélyeiket a versenyképes
szakképesítés megszerzéséhez, illetve a munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez. A konstrukció a működő és újonnan létrehozott második esély programok keretében a helyi igényekhez illeszkedő programok megvalósításával és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztésével új lehetőségeket biztosít a célcsoport oktatási rendszerbe való visszavezetésére, az életpálya építéshez fűződő ambíció megerősítésére. További cél, hogy
az egyéni tanulói igényekhez igazított programok – a mai munkaerő-piaci igényekkel összhangban – minden esetben tartalmazzanak a digitális kompetenciák fejlesztésére irányuló fejlesztési elemeket.

Pályázók köre:

Jelen komponens keretében pályázhatnak az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti nevelési-oktatási intézmények, többcélú intézmények, nonprofit szervezetek az alábbiak szerint:
A) Az 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 20. § (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények:
a) szakiskola;
b) gimnázium, szakközépiskola
B) A Kt. 33. § (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
a) egységes iskola vagy összetett iskola, amennyiben az A. a)-b) pontnak megfelelő intézményegysége van;
b) közös igazgatású közoktatási intézmény, amennyiben az A. a)-b) pontnak megfelelő intézményegysége van.
A B) pontban felsorolt többcélú intézmények pályázása esetén egy intézményegységre vonatkozóan nyújtható be pályázat.

Támogatható tevékenységek köre:
1. Projektmenedzsment és adminisztrációs tevékenységek
2. Projekt előkészítése
a. Helyzetelemzés
b. Szakmai koncepció a program megvalósításáról
3. Felkészítő tevékenység
a. Az intézménybe járó leendő tanulók felkutatása érdekében tanulótoborzási tevékenység, találkozók szervezése a sztenderd alapján;
b. Mentálhigiénés/pszichológus/szociálismunkás/szakemberek alkalmazása a tanulótoborzási tevékenység során
c. Szakmai program elkészítését szervező pedagógus csoport létrehozása, közösségépítése;
d. A program megvalósítását, illetve az iskolai tanév indítását megelőzően a tantestület pedagógiai módszertani stratégiájának kidolgozása, felkészülés az iskolai tanévre;
e. Nevelési, oktatási program átdolgozása (Pedagógiai Program, Intézményi Minőségirányítási Program), mely tükrözi az adott iskola által kifejlesztett, az egyéni tanulói igényekre reagáló újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat működtetését;
f. Együttműködési lehetőségek feltárása, kialakítása és aktív megvalósítása az érintett intézményekkel (pl. közoktatási intézmények, szociális és gyermekjóléti intézmények, roma nemzetiségi önkormányzat);
g. A program megvalósításához szorosan kapcsolódó akkreditált, és nem akkreditált a projektben résztvevő pedagógusok, további megvalósítók továbbképzés(ek)en való részvétel a 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően. (Megvalósítónként legfeljebb 2 tematikában, legfeljebb 120 órás, tanúsítványt, avagy igazolást adó tanfolyam keretében pl. mentálhigiéné, mediáció témakörben.) Pedagógus továbbképzések megvalósítása esetén a választott továbbképzést és annak a pályázathoz való kapcsolódását a pályázónak indokolnia szükséges.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a projekt keretében önállóan, pedagógus továbbképzés támogatására nincsen lehetőség!
4., Alternatív tanulási formákat támogató tevékenységek:
a. Egyéni tanulói igényekre reagáló, újszerű tanulási útvonalat biztosító gyakorlat megvalósítása (bemeneti mérések elvégzése), melynek során kötelező a rugalmas vizsgáztatás biztosítása és legalább félévente szöveges értékelés;
b. Egyéni fejlesztési terv és egyéni haladási napló készítése és mentor biztosítása az újbóli lemorzsolódás megakadályozása érdekében;
c. Digitális kompetencia fejlesztése Pl.: ECDL képzés (Start, 7 modul, Advanced), IKT Alaptanfolyam, Digitális esélyegyenlőség - E kormányzati szolgáltatások, eügyintézés és kapcsolódó vizsga letétele;
d. Idegen nyelv fejlesztése és kapcsolódó nyelvvizsga megszerzése;
e. A pedagógiai munkát támogató szolgáltatások nyújtása:
• e1., mentorrendszer működtetése
• e2., esetkezelő csoport működtetetése,
• e3., személyközpontú pedagógiai módszer alkalmazása,
• e4., intézményen kívüli kapcsolattartás, pl. családlátogatás;
• e5., mérés-értékelési szakértői szolgáltatás igénybevétele
• e6., szupervízori rendszer működtetése bevont pedagógusok számára
f. Belső minőségbiztosítási rendszer kidolgozása (külön a diákok, külön a pedagógusok munkájára vonatkozóan);
g. Tanulók fejlesztése tekintettel az egyéni fejlesztési tervben foglaltakra.
5. Pedagógiai munkát segítő tevékenységek, együttműködések kialakítása
a. A pedagógiai munkát segítő egyéb szakember alkalmazása a programban (pl. mentálhigiénés szakember/pszichológus/szociálismunkás/pszichopedagógus/ drámapedagógus);
b. Együttműködés kialakítása a szociális ellátórendszerrel, munkaügyi központokkal, potenciális munkaadókkal;
c. Tapasztalatcsere hasonló programot megvalósító gimnáziumokkal, szakiskolákkal, szakközépiskolákkal – legalább félévente egy alkalommal, a projekt időtartamán belül minimum három különböző Kedvezményezettel (pl. hospitáció és elemzése; vezetői és projekt tapasztalok, jó gyakorlatok megosztása);
d. Horizontális tanulást elősegítő tevékenységek további intézményekkel (szakmai fórum, hospitációs nap);
e. Együttműködés:
• az intézményes pedagógiai szakmai szolgáltató szektor szakembereivel;
• a hely civil szereplőkkel, települési nemzetiségi önkormányzatok képviselőivel
• Szülőkkel való aktív kapcsolattartás, családlátogatás.
Legalább öt együttműködő partnerrel aktív kapcsolattartás, ennek megfelelően legalább tanévente egy közös program megvalósítása.
6. További tevékenységek
a. Pályaorientációs tevékenység
b. Nyílt napok szervezése – legalább tanévente két alkalommal
c. Tanórán kívüli kulturális szabadidős programok - legalább tanévente két alkalommal a tanulók legalább 60%-os jelenlétével, ebből legalább tanévente egy alkalommal a település határain kívül
d. A projekt megvalósításához szükséges taneszközök, tankönyvek, képességfejlesztő, szemléltető eszközök beszerzése.
7. Eszközbeszerzés:
a. Menedzsment részére: Laptop vagy asztali számítógép és monitor, scanner, nyomtató,
b. A szakmai megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges egyéb IKT eszköz (pl. laptop, projektor), projekthez szorosan kapcsolódó beszerzések.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:

1.
A támogatható tevékenységek közül kötelező tevékenységnek minősülnek az alábbiak:
- 1.
- 2. b
- 3. a., d., e.,
- 4. a., b., c., d., e1., e3., e4., f., g.,
- 5. a., b., c., e.
- 6. a.,b.,c.
A pályázónak vállalnia kell a TÁMOP 3.3.1 kiemelt projekt kedvezményezettje felé a pályázat kapcsán felmerülő adatszolgáltatási kötelezettséget, továbbá együttműködést a pályázat megvalósítása során a kiemelt program megkeresése esetén.

Egyéb feltételek:

Projektmenedzser heti 8 órában, szakmai vezető heti 10 órában, pénzügyi vezető heti 5 órában.

A szakmai koncepcióban be kell mutatni, hogy milyen formában alakít ki szoros együttműködést további szervezetekkel, intézményekkel (pl. közoktatási intézményekkel, szociális és gyermekjóléti intézményekkel, roma nemzetiségi önkormányzattal, második esély típusú középiskolával).

Belső költségvetési arányok:
Projektelőkészítés                           2%
Projektmenedzsment                    12%
Egyéb szolgáltatások                    10%
ERFA                                            10%
Egyéb, projekt végrehajtásával
összefüggő költségek                   5%
Tartalék                                        5%

Indikátorok:
A programban beiskolázásra kerülő tanulók száma
20 fő

Digitális kompetenciafejlesztésben résztvevő tanulók száma
16 fő

Lemorzsolódók száma
A bevont tanulók számának legfeljebb 20%-a

A célcsoport tagjai közül végzettséget, képzettséget szerzők száma
A bevont tanulók számának legfeljebb 70%-a

Aktív együttműködésekbe bevont partnerek száma
5 db együttműködő partner

Iskolán kívüli programok száma
4 db

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése