2012. szeptember 4., kedd

Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása - TÁMOP- 3.3.8-12/1

Pályázat címe: Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása
Projekt száma: TÁMOP- 3.3.8-12/1
Pályázat elérhetősége: http://www.nfu.hu/doc/3586
Forrás összege: 1 553 millió (konvergencia) és 447 millió (KMR)
Beadási határidő: 2012.09.01. - 2012.09.30.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 5 000 000 - 30 000 000

Támogatás célja:
A konstrukció keretében elérni kívánt részcélok a következők:
-    a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktató közoktatási intézmények pedagógiai módszereikben való megújulása, beleértve szaktanárok szakmai fejlődése;
-    a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek korai óvodáztatásának elősegítése;
a felzárkózás érdekében a közoktatási intézményeknek a környezetükkel, beleértve családokkal való együttműködésének kialakítása és megerősítése.

Pályázók köre:
Jelen pályázat kiírásban pályázhatnak az 1993. évi LXXIX. törvény szerinti nevelési-oktatási intézmények, többcélú intézmények, nonprofit szervezetek a B1 pontban részletezettek szerint.
Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon közoktatási intézmények nyújthatnak be pályázatot, ahol a nevelési-oktatási intézményben a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók aránya a 2011-es októberi statisztikai adatok alapján meghaladja a 15%-ot.

B1
Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak az 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Kt.) 20. - (1) szerinti alábbi nevelési-oktatási intézmények:
a) óvoda;
b) általános iskola;
c) szakiskola;
d) gimnázium, szakközépiskola;
e) alapfokú művészetoktatási intézmény;
f) diákotthon és kollégium valamint.
A Kt. 33. - (1) bekezdése szerinti többcélú intézmény közül az alábbiak:
a) egységes iskola vagy összetett iskola;
b) közös igazgatású közoktatási intézmény;
c) általános művelődési központ (ÁMK);
d) egységes óvoda.

Támogatható tevékenységek:
Jelen kiírás célcsoportja a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű1, közoktatási intézménybe járó gyerekek, tanulók, köztük roma származású gyermekek, tanulók, továbbá az őket nevelő oktató pedagógusok.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
Pedagógiai módszerekben való megújulás
1. Az oktatási-nevelési intézmények pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumok (pl. pedagógiai program, szervezeti és működési szabályzat, stb.) módosítása a pályázat keretében vállalt tevékenységek, adaptációk beépítése érdekében, illetve a nevelési és pedagógiai programok átdolgozása oly módon, hogy az megfeleljen a heterogén oktatás-szervezés elveinek;
2. A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet közvetítő, a gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási feltételeinek megteremtése az eszközök fejlesztése, bővítése (pl. projektoktatás, kooperatív technikák, differenciált oktatás, továbbá eszközfejlesztés);
3. Átmenetek kezelését támogató, szülőknek és gyermekeknek, tanulóknak szóló programok, tevékenységek megvalósítása (család-óvoda, óvoda-iskola átmenet, általános iskola-középiskola átmenet, alsó-felső tagozat közötti átmenet);
4. Átmenetek kezelését támogató a gyermekkel, tanulóval foglalkozó pedagógusoknak, szakembereknek szóló tevékenységek megvalósítása (szakmai együttműködések megteremtése, utánkövetési gyakorlatok, módszertani továbbképzések, valamint a módszerek adaptálásának támogatása, együttműködésben a gyermekeket fogadó általános iskolákkal, különös tekintettel az óvoda iskolai felkészítő tevékenységére);
5. Modell értékű programok továbbfejlesztése, mint választható tevékenység esetén (C1.2. pont): a továbbfejlesztett program adaptációját lehetővé tevő szakmai dokumentáció elkészítése, adaptációra alkalmassá tétele.
Együttműködések megerősítése
6. Az intézményen kívüli partneri kapcsolatok erősítése, a helyi és településen kívüli kapcsolati háló szélesítése (pl. szakmai, tanulmányi, közösségi, sport és kulturális rendezvények, szervezése és lebonyolítása); együttműködések kialakítása és fejlesztése az egészségügyi, a szociális, (szakiskola esetében munkaerő-piaci) intézményrendszerrel;
7. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek bevonása, aktív részvételének ösztönzése, velük partneri kapcsolat kialakítása, családlátogatások, közösségi rendezvények szervezése;
8. A települési roma nemzetiségi önkormányzatokkal történő együttműködés valamint a roma gyerekek és családjaik bevonását segítő tevékenységek;
9. Az intézmények közötti horizontális tanulás elősegítése érdekében a pályázó köteles a projekt megvalósítása során félévente és a projekt fizikai befejezésekor a honlapján a projekt előrehaladásról beszámolni, illetve annak tapasztalatait, eredményeit közzétenni.
Egyéni fejlesztési terv és végrehajtása
10.A gyermekek, tanulók részére, egyéni fejlesztési terv elkészítése, mentorálási tevékenység nyújtása a gyermekek, tanulók számára;
11. Egyéni fejlesztési tervek elkészítését megelőző fejlesztést, továbbhaladást támogató bemeneti mérések alkalmazása, mérőanyagok kidolgozása.
Óvodák esetén a fent felsorolt pontok mellett:
12.A nevelő munkát közvetlenül segítő, a kötelezően előírt feletti alkalmazotti létszám bővítése a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek tartós óvodáztatása érdekében a szülők aktív bevonásával.
13.Szakmai együttműködések kialakítása és bővítése a halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a veszélyeztetett gyermekek korai beóvodázása érdekében (pl.: védőnők, családsegítők bevonása);
Iskolák esetén a fent felsorolt pontok mellett:
14.A továbbtanulást támogató tevékenységek, pályaorientációs programok kidolgozása és megvalósítása.

Választható tevékenységek, szolgáltatások:
Pedagógiai módszerekben való megújulás
1. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók sikeres felzárkóztatását, hátránykompenzálását támogató modell értékű programok, illetve jó gyakorlatok adaptációja az intézményben működő szakmai team (legalább 3 fő, óvoda esetében minimum 2 fő) közreműködésével;
2. A programadaptáció esetén a megvalósításhoz kapcsolódó pedagógus továbbképzéseken történő részvétel, belső képzések szervezése, mentorálás, szupervizionálás, folyamattanácsadó igénybevétele;
3. Modell értékű programok továbbfejlesztése,
4. Az iskolai felkészülést, kreatív szabadidős tevékenységeket biztosító, a gyermek sikeres szocializációját segítő, tanórán kívüli szabadidős programok, kulturális rendezvények szervezésének, illetve azokon való részvétel támogatása;
5. Olyan rendezvények, tréningek szervezése a helyi társadalom bevonásával, melyek hozzájárulnak a befogadó attitűd fejlesztéséhez;
6. Tanulóbarát környezet kialakítása a pályázati dokumentáció 12. számú mellékletében foglaltak szerint;
7. Komplex fejlesztést elősegítő mérőanyagok alkalmazása.
8. A tanórai és tanórán kívüli tevékenységekhez szükséges kis értékű tárgyi eszközök, fejlesztőeszközök beszerzése;
Együttműködés más intézményekkel
9. Intézmények közötti horizontális tanulásra alkalmas tevékenységek lebonyolítása és más intézményekben való részvétel (pl. hospitáció és elemzése, intézmény- és óralátogatások, workshopok, konferenciák szervezése és az azokon való részvétel), továbbá egyéb, a projekt célkitűzéséhez kapcsolódó programok, rendezvények szervezése, azokon való részvétel;
Pedagógusok felkészítése, kapacitásbővítés
10.A pedagógiai munkát közvetlenül segítő szakemberek, úgy mint pedagógiai asszisztens, ifjúságsegítő, gyermek- és ifjúsági felügyelő, mentálhigiénés szakember, pszichológus, szociális munkás, pszichopedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, utazótanár, mediátor bevonása;
11.Korszerű tanulásszervezési eljárások (pl. projektoktatás, kooperatív technikák, differenciált oktatás), módszertani akkreditált és nem akkreditált, tanúsítvánnyal záruló továbbképzéseken való részvétel (a 277/1997 (XII. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően) és minimum 1 tantestületi tréning igénybevétele, 12. IPR, IPR-t támogató módszertani továbbképzések, továbbá ezen továbbképzésekhez mentori, folyamattanácsadói szolgáltatás igénybevétele;
13.A program megvalósításához kapcsolódó szakmai, módszertani szolgáltatások igénybevétele (szaktanácsadás, mentorálás);
Óvodák esetén
14.Nyitott óvodai programok fejlesztése a szülők aktívabb bevonása, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű és roma gyermekek korai beóvodáztatása érdekében, (pl.: közös játszóházak, beszoktatási programok, délutáni programok, a gyermeknevelést segítő, a szülők igényeire, problémáira reflektáló programok).
15.Anyanyelvi dajkák bevonása;

Költségvetési belső arányok:
Projektmenedzser, szakmai vezető minimum heti 10 órába. Pénzügyi vezető minimum heti 5 órában.
Előkészítés költsége nem számolható el.

Projektmenedzsment költségei                 max. 8%
Eszközbeszerzés, immateriális javak
(ERFA átjárhatóság terhére)                       max. 6%
Egyéb, a projekt végrehajtásával
összefüggő (ÁLTALÁNOS) költség            max. 5%
Tartalék                                                    max 2%


Indikátorok:
A programba bevont halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók száma
Az intézmény gyermekei, tanulói közül az összes halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló minimum 70 %-a.

A program keretében továbbképzett pedagógusok száma
5 óvodák esetén: 2 fő

Átmenetek kezelését támogató programok száma
4 db

A szülők bevonásával zajló programok száma
4 db

A kapcsolati háló bővítése érdekében megkötött és aktív együttműködési megállapodások száma
3 db

A továbbtanulást támogató, továbbá pályaorientációs programok száma (kizárólag az iskolák esetén vállalandó)
4 db

Korai beóvodázás elérése érdekében kialakított együttműködések száma (kizárólag az óvodák esetén)
2 db

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése