2012. szeptember 4., kedd

Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása - TÁMOP-3.2.1.A-11/1

Pályázat címe: Közoktatási intézmények szerepbővítése, újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése)
Projekt száma: TÁMOP-3.2.1.A-11/1
Pályázat elérhetősége: http://www.nfu.hu/doc/3440
Forrás összege: 1 170 millió (130 millió KMR)
Beadási határidő: 2012.08.27. - 2012.09.27.
Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás összege: 5 000 000 - 30 000 000

Támogatás célja:
Jelen pályázat célja, hogy a felnövekvő nemzedékek körében szemléletváltás következzék be a szűkebb és tágabb környezetükhöz, a rászorulókhoz, és a közjóhoz fűződő viszonyuk tekintetében. Ezzel a fiatalok lehetőséget kapnak az aktív állampolgári létre való felkészülésre. Saját élményű tanuláson keresztül kívánjuk fejleszteni szociális érzékenységüket, és számos olyan kompetenciájukat (együttműködés, problémamegoldás, projektmenedzsment, felelős döntéshozatal, vezetői készségek, stb.), amelyek megszerzése elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez.
Hosszú távú cél az oktatásirányítás számára, hogy a társadalmi szolidaritást fejlesztő tevékenységként a nevelési-oktatási intézmény közösségi szolgálat – a nemzetközi érettségi mintájára – megfelelő előkészítéssel előfeltételként beépüljön az érettségi rendszerbe. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6- (4) alapján „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása…” Tehát a tanuló legalább 50 óra közösségi szolgálatot végez. A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló társadalmi környezetének javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenység, amely egyénileg vagy csoportosan, projekt módszerrel végezhető.

Pályázók köre:
1.) Jelen pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak az alábbi oktatási intézmények fenntartói:
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: Közoktv.) 20. - (1) bekezdés c)-d), valamint f)-g) pontjában meghatározott, OM azonosítóval rendelkező közoktatási nevelő, valamint nevelő és oktató feladatot ellátó közoktatási intézmények
- szakiskola;
- gimnázium (9-11. évfolyamos tanuló), szakközépiskola [továbbiakban együtt: középiskola]
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény;
- diákotthon és kollégium (9-11. évfolyamos tanuló).

Támogatható tevékenységek köre:
Pályázni az 50 órás közösségi szolgálat teljesítésére a következő 20-40 órás, alkalmanként minimum 1, maximum 3 órás időkeretben megvalósítandó, az alábbi tevékenységcsoportokban meghatározott tevékenységekkel lehet:
I. Szociális tevékenységek
Azon tevékenységek, amelyek keretében az diákok segítséget nyújtanak a szociálisan rászorulók részére szociális intézményekben, saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában:
1) idős emberek segítése egyénileg otthonukban
2) idős emberek támogatása szociális intézmény keretei között
3) életinterjú készítése digitálisan rögzített módon idős emberekkel,
4) közös programok lebonyolítása
5) fogyatékos személyek ellátásának segítése, közös kulturális és sport tevékenységben részvétel
6) az utcán tartózkodó hajléktalan személy helyzetének, életkörülményeinek figyelemmel kísérése, szükség esetén ellátásának kezdeményezése, illetve az ellátás biztosításának segítése
II. Egészségügyi tevékenységek
Azon mentor által felügyelt kórházi szolgálat keretben végezhető tevékenységek (az egészségügyi intézménnyel egyeztetett keretek között szakfeladatot nem igénylő tevékenységek), amelyek során segítséget nyújtanak a rászorulók részére egészségügyi intézményekben.
Ezen tevékenységek körét a 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről részletesen tartalmazza.
III.Oktatási, kulturális és közösségi tevékenységek
1) korrepetálás alsóbb évfolyamokon, gyermekotthonban, sajátos nevelési igényű gyermekekkel nevelését-oktatását végző intézményekben
2) nevelési-oktatási intézményekben segítő tevékenység gyermekek és tanulók részére
3) sajátos nevelési igényű gyermekekkel közös sport, kézműves tevékenység
4) katonasírok gondozása
5) közgyűjteményben kisegítő feladatok ellátása
6) oktatás idősek számára (számítógép használat, nyelvtanítás)
IV. Környezetvédelmi tevékenység
1) parkrendezés, közösségi terek tisztítása, rendezése
2) biciklitároló javítása, festése, kerítésfestés,
3) oktatási, kulturális, szociális, egészségügyi, sport és közintézmények, közterületek állagmegóvását szolgáló tevékenység (kerítésfestés, parkrendezés, faültetés, építés, javítás, takarítás) megvalósítható. Az állagmegóvásra irányuló munkákhoz kapcsolódóan olyan kiadások rendelhetők és számolhatók el, amelyek a közösségi szolgálattal és az azt felvállaló tanulók közvetlen tevékenységével összefügg, azonban ezeknek a tevékenységeknek a mértéke és anyagi vonzata nem lehet olyan fokú, amelyek már a fenntartó kötelességi körébe tartoznak.
4) Nevelési-oktatási, egészségügyi, szociális és egyházi intézmények környezetének rendezése, fa és növényültetés, avar összegyűjtése,
5) környezettudatosságra, fenntartható fejlődésre vonatkozó programokban való részvétel, az eredmények disszeminációja (nevelési-oktatási intézmény, civil szervezet honlapján blog írása, szórólapok készítése) A fenti tevékenységek esetében, amennyiben illeszthető az a projekt céljához és a megvalósulás helyszínéhez igénybe vehetőek kommunikációs tevékenység (nem a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költségek).

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések:
1. Közösségi szolgálathoz kapcsolódó tevékenységek: A C.1 pontban felsorolt tevékenységcsoportok közül legalább 2 csoportból kell tevékenységet választani.
Tevékenységcsoportonként legalább 2 tevékenység választása kötelező, így ez alapján összesen legalább 4 tevékenység választása kötelező. Amennyiben a pályázó több feladatellátási hellyel pályázik, feladatellátási helyenként 4 tevékenység megvalósítása kötelező. Egy bevont diáknak legalább 2 tevékenységet választva kell teljesítenie az 50 órás közösségi szolgálatot.
2. Kapcsolódó képzések, foglalkozások, felkészítések:
- Képzés, foglalkozás, felkészítés a küldő intézmény pedagógusai számára a közösségi szolgálat koordinálására.
- Képzés, felkészítés a küldő intézmény diákjai számára.
- Képzés, foglalkozás, felkészítés a fogadó intézmény által kijelölt mentor számára.
A kapcsolódó képzések megvalósíthatóak belső (intézményi szinten) képzés formájában, amennyiben a projektben résztvevő pedagógus és/vagy mentor rendelkezik C1.3 pontban részletezett feltételeknek.


Egyéb feltételek:

Projektmenedzser heti 10 órában, pénzügyi vezető heti 10 órában.

Jelen konstrukció keretében megvalósítható közösségi szolgálat olyan program, amely nagyobb részben vagy egészben önként jelentkező diákok bevonásával valósul meg, helyi szinten a pályázó közvetlen környezetében - lehetőleg 30 km-es vonzáskörzeten belül - az önkéntesség és nevelési-oktatási intézményi közösségi szolgálat kritériumrendszerének megfelelően összhangban a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. §. 14. pontjában foglaltakkal. Fontos, hogy a résztvevő diákok és az elvégzendő feladattal arányos számú pedagógus (lásd C1.3), mentor vegyen részt a programban.
A projektek megvalósításába olyan mentor vonható be, aki rendelkezik a projekthez hasonló programok megszervezésében szerzett gyakorlattal (legalább egy közösségi szolgálat típusú tevékenységben részt vett) vagy szociális vagy egészségügyi területen végzettséggel. A C1. pontban részletezett II. Egészségügyi tevékenységek esetén a mentor bevonása kötelező. A mentor feladata a projektben bevont pedagógusok szakmai támogatása, valamint a projekt szakmai minőségbiztosítása (minimum 5, maximum 10 órában). Egy pedagógus 1 tevékenységcsoportot vezethet személyesen, egy mentor összesen 5 tevékenységcsoportban lehet szakmai támogató.

A mentor lehet: - a pályázó intézmény munkatársa vagy az intézmény által felkért külső szakember - fogadó egészségügyi intézmények, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelésioktatási intézmény esetén annak munkatársa.
Amennyiben csoportosan végzik a tevékenységet, akkor a diákok számának megfelelően minimum 15 diákhoz rendelhető 1 pedagógus, fogadóintézményenként és 15 diákonként 1 mentor.
A pályázat keretében középfokú oktatási intézmények fenntartói szervezhetik meg intézményeikben a nevelési-oktatási intézményi közösségi szolgálatot. Az önkéntes jelentkezés alapján induló program lényege, hogy:
- 9-11. évfolyamon tanuló diákok pedagógus vezetésével egyénileg, párosan vagy csoportosan,
- személyenként minimum 50 óra közösségi szolgálatot, amelyből a felkészítés és feldolgozás legfeljebb 5 - 5 óra lehet,
- vállaljanak és teljesítsenek tanórán kívüli foglalkozás keretében (az igazolásra szolgáló teljesítésigazolás sablon jelen útmutató 15. mellékletét képezi).
A projekt időtartama alatt elosztva rendszeres tevékenységként is megszervezhető a közösségi szolgálat a fogadó intézményekben, az intézmény szakembereinek bevonásával vagy anélkül, illetve tömbösítve minimum 10 napos időkeretben is a tanítási szünetek ideje alatt.
- Képzés, foglalkozás, felkészítés esetén amely a küldő intézmény pedagógusai számára a közösségi szolgálat koordinálásáról szól, elvárás, hogy:
- terepmunkát is tartalmazzon,
- valamint megfeleljen a 277/1997. (XII. 22.) a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló Kormányrendelet 5. § (1) és (3) pontjában foglaltaknak (e feltétel az akkreditált képzések mellett a rendelet 5. §. (3) d pontjában foglaltak szerint is teljesíthető) vagy olyan intézmény, szervezet felkészítésével, amelynek munkatársa, vagy képzője igazolhatóan minimum 3 éve végez önkéntes és/vagy közösségi szolgálat típusú tevékenységet.
- Felkészítés tartása küldő intézmény diákjai számára. Felkészítést a küldő intézmény pedagógusai önállóan vagy a fogadó intézmény mentorával közösen tarthatja.
- Képzés, foglalkozás, felkészítés a fogadó intézmény, szervezet által kijelölt mentor számára. A felkészítést:
- a TÁMOP 5.5.2/09 és TÁMOP 5.5.2/10 „Az önkéntesség elterjesztése” konstrukció keretében támogatott civil szervezetek végezhetik vagy
- olyan intézmény, szervezet amelynek munkatársa, vagy képzője igazolhatóan
(önéletrajzában feltüntetve) minimum 3 éve végez önkéntes és/vagy közösségi szolgálat típusú tevékenységet a megadott intézménytípusban.

Belső költségvetési arányok:
Projektmenedzsment        12%
ERFA                    5,4%
Egyéb, projekt végrehajtásával
összefüggő költségek        10%

Indikátorok:

Közösségi szolgálathoz kapcsolódó tanórán kívüli foglalkozások száma
4 db (feladatellátási helyenként)

Közösségi szolgálathoz kapcsolódó tanórán kívülifoglalkozásokon résztvevő tanulók száma
25 fő (feladatellátási helyenként)

Bevont befogadó intézmények, szervezetek száma
2 db

Létrejött és működő hálózatok száma (küldő és fogadó intézmények, szervezetek között együttműködés).
1 db

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése