2013. június 12., szerda

Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása


Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása

Kódszám: TÁMOP-5.3.11-13/1 KMR régió számára
                  TÁMOP-5.3.11-13/2 konvergencia régiók számára

A pályázat célja:
Jelen pályázat célja, hogy  a helyi közösségben rejlő kreativitásra, szellemi és társadalmi kapacitásra építve, innovatív megközelítéssel kialakításra kerüljön egy a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megfordítását célzó fejlesztési terv és kialakuljon a cselekvési tervben foglaltak megvalósításához szükséges közösség, társadalmi kapacitás.
A pályázati konstrukció pilot projektek támogatásával hozzájárul a negatív gazdasági és társadalmi folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordításához, az életminőség javításához a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő akciók sorozatának megvalósításával.

Benyújtás határideje: 2013. június 1-től 2013. július 31-ig.

Rendelkezésre álló forrás:
TÁMOP-5.3.11-13/1 KMR régió számára 353.600.000 Ft
Nyertes pályázatok várható száma: 3-4 db

TÁMOP-5.3.11-13/2 konvergencia régiók számára 500.000.000 Ft 
Nyertes pályázatok várható száma: 5-6 db

Támogatás mértéke és összege: Az elszámolható költségek 100%-a: 50.000.000-100.000.000 Ft
(Gazdasági jövedelemtermelő tevékenységeknél a támogatási összeg erre tervezett része de minimis támogatás!)
Belső kötelező arányok a költségvetésen belül: Előkészítés 6 %
                                                                       ERFA 10 %
                                                                       Általános költségek 5 %
                                                                       Tartalék 5 %

Projekt időszak: 15-18 hónap (a megvalósításnak legkésőbb 2015. június 30-ával kell zárulnia)

Pályázók köre:

Kizárólag a következő szervezetek konzorciumai adhatnak be pályázatot a főpályázó települési önkormányzat vezetésével, azaz a főpályázó csak települési önkormányzat lehet:

Konzorciumvezető lehet:
 • Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
 • GFO 321 – Helyi önkormányzat,
 • GFO 325 – Polgármesteri hivatal (költségvetési szerv),

Konzorciumi partner lehet:
 •  Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
  • GFO 322 – Helyi önkormányzat költségvetési szerv,
  • GFO 327 – Helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása
 • Nonprofit szervezetek:
  • GFO 529 – Egyéb egyesület
  • GFO 551 - Egyház,
  • GFO 552 - Önálló egyházi intézmény,
  • GFO 555 - Nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy,
  • GFO 559 – Egyéb egyházi szervezet,
  • GFO 561 – Közalapítvány,
  • GFO 562 – Közalapítvány önálló intézménye,
  • GFO 563 - Egyéb alapítvány önálló intézménye,
  •  GFO 569 – Egyéb alapítvány,
  • GFO 591 - egyesülés
  • GFO 599 - egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
  • GFO 699 - egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
 • Országos nemzetiségi önkormányzat - GFO 351
  • Helyi nemzetiségi önkormányzat - GFO 371

 • Vállalkozás:
  • Jogi személyiségű gazdasági társaság:
   • GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság
   • GFO 114– Részvénytársaság.
  • Szövetkezet:
   • GFO 121 – Szociális szövetkezet
   • GFO 128 – Foglalkoztatási szövetkezet
   • GFO 129 – Egyéb szövetkezet
  • Egyéb jogi személyiségű vállalkozás:
   •  GFO 139 – Egyéb, máshova nem sorolt jogi személyiségű vállalkozás
A konzorciummal szemben támasztott feltételek:
 • A konzorciumban kötelezően részt kell venni a települési önkormányzatnak, konzorciumvezetőként.
 •  Konzorciumi tagok száma minimum 3, maximum 5.
 • Egy civil szervezet több pályázatban is részt vehet konzorciumi partnerként, egy önkormányzat csak egy pályázatban vehet részt.
 • A konzorciumi partner nem lehet olyan szervezet, amely kizárólag menedzsment,
 • vagy nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységet valósít meg.
Előnyt jelent, ha a konzorciumi partner non-profit szervezet a településen telephellyel vagy székhellyel rendelkezik.

A pályázati kiírásra azon a települések vonatkozásában nyújtható be pályázat, melyek esetében az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) szerint:
 • a lakosság száma 2011-ben 1000-3000 fő, valamint
 • ahol 2011-ben a települési összes belföldi jövedelem átlag feletti (a NEM a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő települések átlagában),
  és
 • 2011-ben a vándorlási különbözet (az állandó és ideiglenes odavándorlások és az állandó és ideiglenes elvándorlások különbözete) negatív.

A fenti feltételeknek együttesen szükséges megfelelni a konzorciumvezető önkormányzat településére nézve.

Jelen konstrukció keretében nem nyújtható be pályázat a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő települések vonatkozásában.


A beavatkozással elérni kívánt közvetlen cél:
1. a helyi közösség fejlesztésével, a közösségi gondolkozás előmozdításával, a közösségben rejlő humán potenciálra építő cselekvési terv kidolgozása a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi folyamatok megállítására, megfordítására, a cselekvési tervben rögzített akciók megvalósítása;
2. az elvándorlással veszélyeztetett települések megtartó- és vonzóképességének fejlesztése, a társadalmi kohézió erősítése, a közösségi és a vállalkozói aktivitás erősítésével, a fejlődési potenciál feltárásával és megerősítésével;
3. a helyi adottságokhoz illeszkedő, hiánypótló közösségi szolgáltatások kialakítása, fejlesztése, társadalmi kapacitás fejlesztése.

Támogatható tevékenységek köre:
 • Projekt előkészítés (szakmai program-kötelező, közbeszerzés, lakosság bevonása-kötelező)
 • Humánerőforrás kapacitásfejlesztés:
  • településközi kapcsolatok, uniós kapcsolatok kiépítése
  • vállalkozásokkal, tényeleges foglalkoztatókkal, befektetőkkel való kapcsolatok kiépítése
  • helyben hiányzó közszolgáltatások biztosítása (pl. tanulószoba, családi napközi stb.)
  • közösségi kezdeményezések hr kapacitásfejlesztése
 • Közösségfejlesztés, társadalmi kohézió erősítése (kötelező)
  • közösségi kezdeményezések, szabadidős közösségi programok, közösségfejlesztés, önkéntesség
 • Gazdasági aktivitás fokozását elősegítő tevékenységek:
  • helyi lehetőségek feltérképezése-kötelező
  • zöldmunka típusú tevékenységek (megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó termelés, biogazdálkodás előkészítése) indításának előkészítése és a projekt keretei között megvalósítható közösségi célt szolgáló akciók megszervezése (pl.: erdőkezelés, zöldterület rendezés, saját lakó és/vagy közösségi környezet rendezése, stb).
  • alternatív energia felhasználási lehetőségeinek feltérképezése, a helyi tervek elkészítése;
  • szociális szövetkezet létrehozásának előkészítése,
  • üzleti terv elkészítése,;
  • potenciális munkáltatókkal való kapcsolatok kialakítása – a helyi lakosságban, környezetben rejlő potenciál ismertetése (pl. brossúrák, honlap fejlesztése, mobilitási lehetőségek feltárása)-kötelező
  • településmarketing tevékenység
  • A regionális központokban lévő szolgáltatások, munkahelyek megközelíthetőségének fejlesztése a célcsoport odajutásának biztosítása által. (Tevékenység feltétele a konzorciummal együttműködő vállalkozással kötött fenntarthatóságot biztosító megállapodás.)
 • Közösség mozgósítására irányuló programterv és cselekvési terv kidolgozása
 • Infrastrukturális fejlesztések
  • szolgálati lakás kialakítása, felújítása, bővítése (ERFA), a hiányzó szolgáltatások kialakításához szükséges emberi erőforrás biztosítása érdekében.
  • közösségi tér kialakítása, felújítása, bővítése, mely nyilvános internet-elérési pontként funkcionálhat (ERFA)
 • Projektmenedzsment tevékenység
 •  A szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan anyag és eszközök beszerzése
Horizontális vállalások
Esélyegyenlőség: 
A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és 
viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít 
szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
Környezeti fenntarthatóság: A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére.

Megvalósításban résztvevő szakemberek:
- Projektmenedzser: Munka- vagy közszolgálati/köztisztviselői jogviszony keretében, min. heti 20 órában kell alkalmazni. 
A projektmenedzsernek szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és 1 éves tapasztalattal kell rendelkeznie projekt menedzsment területén.
- Pénzügyi vezető: M
unkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, vagy vállalkozói jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben – munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony esetében – bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és 1 éves, uniós támogatásból megvalósuló projektek elszámolása terén szerzett szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

- Szakmai vezető: munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 40 órát. A szakmai vezetőnek felsőfokú végzettséggel és 3 éves munkatapasztalattal kell rendelkeznie.
- hálózati kapcsolattartó személy (mentor): munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, kormánytisztviselői, illetve számfejtett megbízási jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben – munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszony esetében – bizonyíthatóan eléri a heti 20 órát. A hálózati kapcsolattartó személy a helyi lakosok közül kiválasztott személy, aki 3 év időtartamban igazoltan részt vett közösségfejlesztést célzó tevékenysége szervezésében és megvalósításában, akár önkéntes program keretében.

Fenntartási kötelezettség:
A pályázó vállalja, hogy a közösség mozgósítására irányuló programtervben és cselekvési tervben meghatározott intézkedések megvalósítása érdekében felkutatja a lehetséges pénzügyi forrásokat, és három éven keresztül évente beszámol azok teljesítéséről.

Indikátorok:
 • Bevont önkéntesek száma: min. 20 fő
 • Önkéntes munkaórák száma: nincs megadva célérték
 • Megvalósított közösségi programok száma: nincs megadva célérték
 • Közösségfejlesztéshez kapcsolódó műhelymunkák száma: 9 db
 • Kialakított partnerségi kapcsolatok száma: nincs megadva célérték
 • Helyi közösség életébe beépülő közösségi programok száma: nincs megadva célérték
A kiírás és a pályázati anyagok elérhetőek itt: Konvergencia / KMR 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése