2013. június 18., kedd

Pályázati hírlevél 25. hétPályázati Hírlevél-25. hét

Ezen a héten újabb pályázatokat szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani:
 • Ökumenikus Segélyszervezet: Tandem fejlesztési alap B komponens
 • Nemzeti Tehetség Program: óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatása
 • Nemzeti Tehetség Program: hátrányos helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok támogatása
 • Nemzeti Tehetség Program: kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák nyári tehetségsegítő programjainak támogatása
 • Nemzeti Tehetség Program: tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatására

A korábban megjelent pályázatok kapcsán pedig ismételten szeretnénk felhívni a figyelmeteket:
 • Civil Licit pályázat
 • MOL beteg, fogyatékkal élő, vagy lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyermekek számára szervezett programok támogatása
 • Pályázat az idősebb nemzedék tapasztalatainak, történetének, értékeinek megőrzésére
 • Iskolák és iskola fenntartók részére megjelent a Tesvériskolai kapcsolatokat támogató uniós pályázati kiírás
 • Bölcsődék,    óvodák,    általános    és    középiskolák számára ajánljuk  az egészségmegörző, betegségmegelőző  mini-projektek támogatására kiírt pályázatot
 • Gyermek-, és ifjúsági programok, kezdeményezések, táborok, tehetséggonozás stb. támogatására érvényben lévő pályázati kiírások
 • Megjelent a TÁMOP-5.3.6-11/1-es komplex telep-programok nyertesei számára az infrastrukturális beruházások támogató kiírás
 • LEADER pályázatok
 • Pályázat elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítására
 • Pályázat közösségi funkciójú zöldterületek létesítésére

ÚJ
1 Ökumenikus Segélyszervezet: Tandem fejlesztési alap B komponens
Ökumenikus Segélyszervezet “TANDEM Fejlesztési Alap” néven 2012- ben pályázati programot indított, melynek keretében 2012-2014 között több pályázati körben, vissza  nem térítendő támogatásként összesen több mint 200 millió forinttal támogatja a magyarországi  szociális szektort. Jelen (második) kiírás „B” komponensében körülbelül 10 pályázat támogatására  lesz mód.
A pályázat célja:
A pályázati program átfogó célja a hátrányos helyzetű gyermekek és családok társadalmi  reintegrációjának elősegítése és a magyar szociális ellátórendszer meglévő hiányosságainak pótlása. A támogatás konkrét célkitűzése olyan civil és egyházi szervezetek támogatása, amelyek hátrányos  helyzetű társadalmi csoportok számára teremtik meg a lehetőséget, hogy önellátásuk,  önfenntartásuk erősödjön.
Pályázók köre:
Egyéb egyesület (KSH 529)
Egyéb alapítvány (KSH 569)
Egyház (KSH 551)
Önálló egyházi intézmény (KSH 552)
Egyház önálló szervezete (KSH 553)
Belső egyházi jogi személy (KSH 555)
Egyéb egyházi szervezet (KSH 559)
Előnyt élveznek azok a pályázók, amelyek családok átmeneti otthonaiban lakókkal valósítják meg a  pályázott tevékenységet.
Egyéb kikötések:
 • A pályázó szervezet székhelye Magyarországon van.
 • KHS 529 és KSH 569 esetén minimum 2 éve bejegyzett, és bejegyzése óta folyamatosan  aktívan működik. Az egyházi intézmények esetén az egyház minimum 20 éve bejegyzett.
 • Nincs köztartozása.
 • A pályázó be tud mutatni olyan korábbi és/vagy jelenleg futó programokat, szolgáltatásokat,  amelyek keretében családok komplex segítését valósították meg, és tartalmaztak családgondozási folyamatot (fél-egy éves aktív segítői tevékenység).
Pályázat célcsoportjai:
a) Családok átmeneti otthonaiban megvalósuló program esetén: A pályázati programba azon szülők és  gyerekeik vonhatóak be, akik igazolhatóan az adott családok átmeneti otthonában laknak.
b) Egyéb, nem családok átmenti otthonában megvalósuló program esetén: A pályázati programba azon  családok vonhatóak be, ahol a szülők nem rendelkeznek állandó bejelentett munkahellyel és vállalják  a programban való részvételt. Ezen családoknál a pályázó szervezetnek igazolnia kell a szülők  munkanélküliségének tényét, valamint azt, hogy a családdal az elmúlt 1 évben minimum fél éves  szociális munka valósult meg. A családok tekintetében további feltétel, hogy minimum egy 16 év  alatti kiskorú legyen a családban.
Támogatható tevékenységek:
B/1 Szociális gazdaság típusú programok előkészítő tevékenységei:
Ezen programelemben Támogató célja, hogy segítse a hátrányos helyzetű családokkal  komplex segítő, fejlesztő munkát végző szervezetek munkáját, annak érdekében, hogy felmérjék, milyen lehetőségeik vannak szociális gazdaság típusú programok lebonyolítására, azoknak fenntarthatóvá tételére. További cél olyan speciális programok támogatása, amelyek  felkészítik a családokat arra, hogy jelenlegi helyzetükből kikerülve képesek legyenek részt  venni szociális gazdaság típusú tevékenységekben.
B/2 Egyéb elhelyezkedést, foglalkoztatást elősegítő programok működtetése:
Támogató ezen programelemben elsősorban olyan projektek beindítását támogatja, melyek keretében a hátrányos helyzetű családokkal komplex segítő, fejlesztő munkát végző  szervezetek a szülők munkába állását, munkavállalását segítik elő úgy, hogy összekapcsolják a  szociális szektort, szociális szolgáltatásaikat, programjaikat a munkavállalókkal.
Projektidőszak:
A projekt megvalósítására a pályázónak maximum 6 hónap áll rendelkezésére.
Igényelhető támogatás összege, mértéke:
A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás mértéke: maximum 3,5 millió forint. A támogatás mértéke 100 %. A program kezdetekor a pályázó a támogatás 75 %-át kapja meg, a program zárásakor utalják át a fennmaradó 25 %-ot.
Benyújtási határidő:
2013. július 19.

ÚJ
2 Óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatása
kódszám: NTP-OTM-MPA-12
A pályázat célja:
 • Intézményen kívüli, többnapos tehetségsegítő programok kidolgozásának támogatása
 • Támogatás nyújtása a tehetséggondozásban már részt vevő óvodások számára olyan gazdagító programok szervezésére, amelyek lehetőséget adnak a gyermekek további fejlődésére
 • Intézmények együttműködésével megvalósuló tehetséggondozó programok kidolgozásának támogatása
Pályázók köre:
Hazai köznevelési intézmények közül (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):
 • óvoda,
 • továbbá valamennyi Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a  szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány, amelynek alapító okiratában az oktatás vagy a tehetséggondozás szerepel.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó köznevelési intézmények esetén a pályázatot a köznevelési intézmény igazgatója és a tankerületi vezető együttesen nyújtja be, a tankerületi vezető ellenjegyzésével.
Támogatható tevékenységek köre:
 • Nyáron megvalósuló erdei óvodai program megszervezése, lebonyolítása
 • Óvodai tehetségnapok szervezése és lebonyolítása
 • A kidolgozott tehetséggondozó programok, „jó gyakorlatok” intézmények közötti átadásának megvalósítása
Igényelhető támogatás összege, mértéke:
A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke 100%, önerő nem szükséges. A program előre finanszírozott!
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 25 – 260 db.
Benyújtási határidő:
2013. június 24.

ÚJ
3 Hátrányos helyzetű térségekben élő tehetséges fiatalok támogatása
kódszám: NTP-HHT-MPA-12
A pályázat célja:
 • A pályázat célja a hátrányos helyzetű térségekben, illetve településeken a tehetségsegítés szakmai feltételeinek erősítése a szervezeti formák kialakításával és bővítésével, igazoltan a tehetséggondozást megvalósító programok támogatásával.
 • Támogatás nyújtása a hátrányos helyzetű térségekben a tehetséggondozásban részt vevő segítők, szakemberek szakmai kompetenciáinak gazdagítása érdekében.
 • Támogatás biztosítása - az együttműködési formák létrehozása és működtetése érdekében - a térségben működő tehetséggondozó szervezetek számára.
 • Olyan rendezvények szervezésének és lebonyolításának támogatása, amelyek biztosítják a felfedezett tehetségek és segítőik bemutatkozását, ezáltal biztosítva, hogy mások számára is követhető mintát adhassanak.
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű térségekben, településeken működő
 • Tehetségsegítő Tanácsok támogatása.
 • Olyan lehetőségek biztosítása, amelyek hozzájárulnak a tehetségsegítéshez való egyenlő hozzáférés esélyeinek javításához.
Pályázók köre:
 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő államilag elismert felsőoktatási intézmény, illetve kara a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával.
 • Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül
  • általános iskola,
  • gimnázium,
  • szakközépiskola,
  • szakiskola,
  • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
  • kollégium,
 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel.
 • Továbbá olyan hátrányos helyzetűekkel foglalkozó Tehetségsegítő Tanácsok, amelyek a http://geniuszportal.hu/tehetsegsegito_tanacsok oldalon, a tehetségsegítő Tanácsok adatbázisában szereplő magyarországi Tehetségsegítő Tanácsok egy jogi személyiségű (szervezet) tagjával, mint kötelezettségvállalóval együtt. A Kötelezettségvállaló kizárólag egy magyarországi szervezet lehet, amely a Tehetségsegítő Tanács önálló jogi személyiséggel rendelkező tagja.
 • Kizárólag olyan, Tehetségsegítő Tanácsok pályázhatnak, amelyek rendelkeznek önálló jogi személyiségű taggal.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó köznevelési intézmények esetén a pályázatot a köznevelési intézmény igazgatója és a tankerületi vezető együttesen nyújtja be, a tankerületi vezető ellenjegyzésével.
Támogatható tevékenységek:
 • A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő tehetséges tanulók számára a környezetükben lévő regionális, térségi, helyi Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok és/vagy tehetséggondozó intézmények által nyári program szervezése.
 • A hátrányos helyzetű térségekben és településeken élő hátrányos helyzetű/roma tanulók tanárai, mentorai számára továbbképzéseken, konferenciákon, szakmai napokon való részvétel biztosítása illetve támogatása.
 • Jó gyakorlatok leírása, átadása, átvétele tehetség-felismeréssel, tehetséggondozással, tehetség-tanácsadással több éve foglalkozó intézményektől, szervezetektől, programoktól.
 • A tehetséggondozó hálózat által le nem fedett térségekben tehetségkutató, bemutatkozó, érdeklődésfelkeltő, motiváló nyári programok szervezése és lebonyolítása.
Támogatás összege, mértéke:
A pályázaton legalább 500.000 Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
A támogatás mértéke 100%, önerő nem szükséges. A program előre finanszírozott!
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 25-100 db.
Benyújtási határidő:
2013. június 24.

ÚJ
4 Kisiskolák, valamint a 6 és 8 évfolyamos középiskolák nyári tehetségsegítő programjainak támogatása
kódszám:NTP-KKT-MPA-12
A pályázat célja:
 • Támogatás nyújtása a kisiskolák számára a tehetség azonosítását, kibontakoztatását szolgáló tehetséggondozó programok kidolgozásához és megvalósításához.
 • Támogatás nyújtása a 6 és 8 évfolyamos középiskoláknak a kiemelkedően tehetséges diákjaik számára tehetséggondozó programok kidolgozásához és megvalósításához.
 • A kidolgozott és/vagy adaptált tehetségsegítő programok megvalósítása.
 • A tehetségsegítő programok személyi, tárgyi feltételeinek megteremtése.
 • Tehetséges diákok számára az erdei iskolákban vagy nyári táborokban való részvétel biztosítása.
 • Családdal való együttműködés programjának kidolgozása, megvalósítása.
Pályázók köre:
 • hazai kisiskolák,
 • hat és nyolc évfolyamos középiskola
 • és az ezeket támogató valamennyi Magyarországon bejegyzett alapítvány, közalapítvány, egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), amelynek alapító okiratában az oktatással vagy tehetséggondozással kapcsolatos tevékenység, vagy annak támogatása szerepel.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó köznevelési intézmények esetén a pályázatot a köznevelési intézmény igazgatója és a tankerületi vezető együttesen nyújtja be, a tankerületi vezető ellenjegyzésével.
Amennyiben nem maga a köznevelési intézmény pályázik, a program megvalósításához kapcsolódó köznevelési intézmény képviseletre jogosult vezetője által aláírt szándéknyilatkozat szükséges arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a tehetséggondozó program lebonyolítására a köznevelési intézményhez kapcsolódóan kerül sor, illetve ebben az esetben a köznevelési intézmény nem nyújt be támogatási igényt - sem azonos sem eltérő pályázati programmal - jelen pályázatra.
Támogatható tevékenységek köre:
 • A kisiskolák, valamint a 6-8 osztályos gimnáziumok által kidolgozott és/vagy adaptált tehetségsegítő programok megvalósítása, azok személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
 • Az iskolában szervezett gazdagító programok folytatásaként legalább 5 napos erdei iskola vagy nyári tábor szervezése és megvalósítása. (A résztvevő tanulók ajánlott száma minimum 15 fő; a kísérők javasolt száma 5 diákonként egy fő.)
 • A tehetséges tanulók családjával való kapcsolatfelvétel, az együttműködés programjának kidolgozása, megvalósítása.
A támogatás összege, mértéke:
A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke 100%, önerő nem szükséges. A program előre finanszírozott!
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 15-50 db.
Benyújtási határidő:2013. június 24.

ÚJ
5 Tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatása
kódszám: NTP-SV-MPA-12
A pályázat célja:
 • A sportban tehetséges diákok azonosítása intézményekben.
 • A tehetségazonosító diáksport versenyek meghirdetése, megrendezése.
Pályázók köre:
Hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7.§ szerint) közül,
 • általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakközépiskola,
 • szakiskola,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
 • kollégium,
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által fenntartott köznevelési feladatot is ellátó intézmények, valamint a Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, nonprofit szervezet, melynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel, illetve célja és feladata különösen a diákok egészséges életmódra való ösztönzése, a rendszeres sportolás megkedveltetése, sportversenyek szervezése, a versenysport utánpótlás bázisának bővítése.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó köznevelési intézmények esetén a pályázatot a köznevelési intézmény igazgatója és a tankerületi vezető együttesen nyújtja be, a tankerületi vezető ellenjegyzésével.

Támogatható tevékenységek köre:
 • Tehetségazonosításra alkalmas, nyáron megrendezendő sportversenyek szervezése, lebonyolítása.
 • A nyáron megrendezésre kerülő területi diáksport-versenyek meghirdetése, megrendezése, és az azokon történő részvétel biztosítása.
 • A sportban tehetséges diákok tehetségazonosító sportversenyen elért eredményeinek értékelése, jutalmazása.
A támogatás összege, mértéke:
A pályázaton legalább 300.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás mértéke 100%, önerő nem szükséges. A program előre finanszírozott!
A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 15-100 db.
Benyújtási határidő:2013. június 24.

6 Civil Licit
A pályázat témája: Magyarországi civil szervezetek felelős vállalatok számára bemutathatnak, árverésre és megvételre bocsáthatnak olyan szolgáltatásokat, amely vállalatok társadalmi felelősségvállalási programjába illeszthető. Cél, hogy a civil szervezetek által az uniós forrásokból támogatott programokon keresztül elsajátított és felhalmozott tudásanyag, valamint a befektetett rengeteg munka ne vesszen el, hanem ezeket a jó gyakorlatokat, tapasztalatokat a vállalatok saját működésükbe átültessék.
Beadási határidő: 2013. július 9. 18 óra
Támogatás összege: minimum 50.000 Ft, maximum 450.000 Ft
Projektidőszak: Nincs korlátozva
Nyertes pályázatok száma: 10
A pályázati döntés várható ideje 2013. július vége.
Pályázni lehet (többek közt):
 • Befogadó munkahely programok: hátrányos helyzetűek és megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását elősegítő programok
 • Munkahelyi esélyegyenlőség megteremtése
 • Fogyatékos személyek integrációja
 • Hátrányos helyzetűek és romák felzárkóztatása, esélyegyenlősége
 • Mélyszegénység, éhezés megszűntetése7 Pályázati lehetőség krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyermekek számára rendezett rehebilitációs élmény programok támogatására:
Kíró: MOL Gyermekgyógyító Program keretében az  Új Európa Alapítvány
Cél: A MOL Gyermekgyógyító Program olyan nonprofit szervezeteket támogat, amelyek krónikus betegségben szenvedő, fogyatékkal élő gyerekek, vagy a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolhatógyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációjával foglalkoznak. A pályázat keretében a szervezetek élmény- és művészetterápiás programjaikhoz nyerhetnek támogatást.
A MOL Gyermekgyógyító Program a krónikusan beteg, fogyatékkal élő vagy a lelki egészség szempontjából veszélyeztetett gyerekek gyógyulását, rehabilitációját elősegítő élmény- és művészetterápiás programokokat támogat. A terápiás foglalkozások, táborok költségeire 2013-ban június 28-ig pályázhatnak a nonprofit szervezetek.

8 Pályázat az idősebb nemzedék tapasztalatainak, történetének,értékeinek megőrzésére
Kiíró: NCSSZI
Cél: az idősebb nemzedék megtanult együtt élni azzal, hogy soha nem lehet olyan helyzet, hogy valami ne hiányozna, időskorára azonban „az öregedő embernek nem a hiányai, hanem a többlete fáj legjobban, de nem tudja senkinek odaadni”(Jókai Anna). A pályázat célja, hogy a sok esetben csupán az elbeszélők emlékei között élő történetek, események, hagyományok, szokások, morális értékek átörökítődjenek a következő nemzedékek számára. Akár az egyes emberek életútja, akár a különféle történelmi események személyes megélése, vagy a tartós házasságban élők közös sorsvállalása a személyesség adta hitelesség révén életszerű értékek áthagyományozását teszik lehetővé.
Pályázók köre: 60 év feletti természetes személyek. (Akik részt vettek a 2011-ben meghirdetett Életút pályázaton, illetve a 2012-es „Hogyan őriztük meg…” pályázaton, olyan művel pályázhatnak, amelyet a korábbi pályázatokon nem nyújtottak be.)
Beadható pályázatok száma: Pályázónként egy pályázat.
A pályázat beadási módja: A megfelelően kitöltött adatlapot és a pályaművet elektronikus formában kell megküldeni az eletut@ncsszi.hu címre. A pályázat úgy is benyújtható, ha az idős személy és segítője közösen valósítja meg. Ebben az esetben interjú formájában is elfogadunk pályaművet.
Formátum: Elektronikusan, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz formátumban.
Terjedelem: Maximum 20 oldal A/4-es méretben.
Beadási határidő: 2013. július 04. 23:59.9 Pályázat iskolák és fenntartóik számára:
A pályázat célja, hogy eltérő helyzetű gyermekeket oktató iskolák alakítsanak ki szoros együttműködést.
kódszám:TÁMOP - 3.3.14.A-12/1 és TÁMOP - 3.3.14.B-12/1  
cím: „Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása”
A pályázatok benyújtása az „A” komponens esetében 2013. július 8-tól 2013. augusztus 8-ig, a „B” komponens esetében 2013. augusztus 8.-tól 2013. szeptember 8-ig lehetséges.
A kiírás a tervezettől több lényeges pontban is eltér, azoknak, akik már korábban foglalkoztak a tervezettel, érdemes odafigyelni a következőkre:
- csökkent a pályázatok támogatására szánt keretösszeg, mintegy 279 millió forinttal kevesebb a teljes forrás
- bővült a pályázók köre: alapfokú művészeti iskolák is pályázhatnak
- a pályázatban résztvevő két iskolának eltérő településeken kell működniük
- csökkent az indikátorok száma, mindössze 3 teljesítendő mutató maradt
- változott a környezeti fenntarthatósági feltétel: önkéntes gondonokságot kell vállalni a működési területen a korábbi újrahasznosított papírhasználat helyett
A kiírás alapján frissített részletes összefoglaló itt olvasható.

10 Pályázat egészségmegőrzést, betegségmegelőzést célzó mini projektek megvalósítására bölcsődék, óvodák, általános- és középiskolák számára. kíiró:  Generali a Biztonságért Alapítvány cél: Azon törekvések támogatása, amelyeket intézmények tesznek vagy tenni    kívánnak    a    gyermekek    egészségmegőrzése    érdekében. A pályázók köre:  A    pályázatra    bölcsődék,    óvodák,    általános    és    középiskolák    (valamint    tanintézményeik)    nyújthatják    be    pályázataikat. A pályázat témája:  Betegségmegelőzés, egészségmegőrzés az intézményben Pályázási feltételek: Minden intézmény 1 db, maximum 3 oldal terjedelmű, írásban leadott tervvel pályázhat, amelynek a következő pontokat kell magába foglalnia: pontosan kitöltött pályázati adatlap, a pályázott pénzösszeg felhasználási terve, az intézmény eddigi tevékenysége során, hogyan segítette elő a gyerekek egészséges életmódra nevelését, pontos költségkalkuláció, hablaty hablaty a pályázó intézmény vezetőjének neve, az  intézmény neve, címe. Nyeremények A pályázatok közül 100 db nyertest választunk ki, minden nyertes 150 000 Ft támogatást kap a pályázat megvalósítására. A pályázat beküldési határideje: 2013. szeptember 16. A pályázatok elbírálási határideje: 2013.  október  21. A nyertesek névsorának közzététele: 2013.  október 31. A kiírás letölthető innen. Itt találjátok a jelentkezési lapot.

11 Gyermek-, és ifjúsági programok, kezdeményezések, táborok, tehetséggonozás stb. támogatására érvényben lévő pályázati kiírások
Rendészeti pályára irányító tábor roma származású fiatalok részére: A Belügyminisztérium pályára irányító tábort szervez azoknak a roma származású fiataloknak, akik érdeklődnek a rendvédelmi hivatás (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.
A tábor időtartama: 2013. július 21-26. Helyszíne: Nagykovácsi, Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi követelményekről.A tábor a résztvevők számára térítésmentes. Jelentkezési határidő:   2013. június 30. A kiírásról részletesebben itt olvashattok.

Határidő: 2013 június 24.
Cél: Erdei iskola vagy nyári tábor megvalósítása, amely alkalmas a roma fiatalok tehetségfejlesztésére. A roma fiatalok tehetségsegítését végző pedagógusok és más segítők akkreditált tehetségsegítő képzésen, és konferencián, szakmai napon való részvételének támogatása.


13 A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok integráló környezetben megvalósuló nyári programjainak támogatása.
kódszám: EMET NTP-UGT-MPA-12
Határidő: 2013 június 24.
Cél: A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő fiatalok számára olyan erdei iskola vagy nyári tábor szervezése és megvalósítása, amely a fiatalok tehetséggondozására irányul, illetve a fiatalok részvételének támogatása más szervezésű tehetséggondozásra irányuló programokon. Támogatás nyújtása a halmozottan hátrányos helyzetű, az otthont nyújtó ellátásban, továbbá utógondozói ellátásban részesülő tehetséges fiatalok sikerei publicitásának biztosítására helyi, regionális vagy országos szinten. (kiadványok)


14 Pályázat a Komplex telep-program TÁMOP-5.3.6-11/1-es kiírás nyertes projektjei számára
Kódszám: TIOP 3.2.3.A-13/1 cím: Lakhatási beruházások támogatása Lakhatási beruházások támogatása a TÁMOP-5.3.6-11/1-es kíirás nyertes projektjeinek: A komplex telepes pályázatok első fordulójában nyertes projektgazdáinak készített egy kiírást az irányító hatóság a lakhatási problémák megoldására. A várhatóan 8-10 nyertes pályázó projektenként maximum 200 millió forintot fordíthat a lakókörnyezettel kapcsolatos rehabilitációra. Benyújtási határidő: 2013. szeptember 1-és 30. között. Részletes összefoglaló olvasható itt. Kiírás elérhető itt.


15 LEADER Program pályázatai:

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 35/2013. (V.22.) VM rendelete: a 2013-as LEADER támogatások feltételeiről.
Két fő célre vehető igénybe támogatás:
1) közösségi célú fejlesztésre
2) vállalkozási célú fejlesztésre
A pályázható támogatás összege 200.000-50.000.000 Ft.ig terjed.

Kik pályázhatnak?
A pályázat benyújtásának
előfeltétele többek között, hogy az ügyfél rendelkezzen a Helyi Bíráló Bizottság (HBB) által kiadott támogató nyilatkozattal, mivel ezáltal biztosítható, hogy a tervezett projekt az illetékes LEADER Helyi Akciócsoport  Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában (HVS) meghatározott célkitűzések megvalósulásához járuljon hozzá.
1) Közösségi célú fejlesztések esetén: A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel, tevékenységgel érintett település a tagja,
b) nonprofit szervezet,
c) egyház
A támogatás mértéke az összes elszámolható kiadás 100%-a.

2) Vállalkozási célú fejlesztések esetén:A  LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területéhez tartozó településen működő:
a) működő mikro-, kis- és középvállalkozás
b) induló mikro-, kis- és középvállalkozás
c) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy,
d) lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező mezőgazdasági ősteremelő
A támogatás mérétke:
- Ha a fejlesztés hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 65 %-a
- Ha a fejlesztés nem hátrányos helyzetű területen valósul meg: az összes elszámolható költség 60 %-a
A támogatás mindkét esetben de minimis támogatásnak minősül!

A projekt adatlap formanyomtatvány és a projektjavaslat benyújtásához szükséges egyéb mellékletek végleges változatban az illetékes
LEADER Helyi Akciócsoport honlapján találhatóak megA pályázatokat elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapunk keresztül kell benyújtani az MVH-hoz 2013. június 17-én 8.00-tól forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-én 18.00 óráig.

Bővebb információ itt olvasható.A rendelet elérhető a Magyar Közlöny 2013. évi 79. számában.


16 Pályázat elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítására Kódszám: TÁMOP-5.3.11-13/2 konvergencia régiók számára TÁMOP-5.3.11-13/1 közép-magyarországi régió számára Cím: Elnéptelenedő települések romló társadalmi.gazdasági folyamatainak megfordítása A pályázat célja a negatív gazdasági és társadalmi folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordítása, az életminőség javítása a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő önkéntes akciók sorozatának megvalósításával. Kísérleti programról van szó, csak néhány pályázatot támogat a közreműködő szervezet. A pályázatok beadására 2013.június 1-től 2013. július 31-ig van lehetőség. Részletes összefoglaló olvasható itt. A kiírások elérhetőek itt.

17 Pályázat közösségi funkciójú zöld területek létesítésére (Ökotárs Alapítvány).
Cél: Közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációja. Zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására, vagy vonzerejük növelésére.
Két fordulós a pályázat. Támogatás kérhető (majd 2. fordulóban): fák, cserjék, fűszernövények, fűmag, alapanyagok köztéri elemek készítéséhez, festék, kerékpártároló, hulladékgyűjtő, stb.
1 forduló határideje: 2013. július 15. (17:00)
A kiírás itt érhető el:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése