2013. október 31., csütörtök

NCSSZI - Kétoldalú ifjúsági kulturális programok támogatásáraNemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
IFJ-GY-13-D


Beadás határideje: 2013. november 29.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 28.000.000 Ft.

Pályázható összeg: 1.000.000.- Ft.

Támogatás mértéke: 90% (bővebben lent)

Támogatási időszak: 2013. november 1. - 2014. május 31.A pályázat célja

Olyan értékközpontú és értékteremtő, gyermek- és ifjúsági korosztály aktív részvételével –Magyarországon, illetve Magyarország közigazgatási határán túl megvalósuló – kulturális programok támogatása, amelyek szervesen illeszkednek a gyermek és/vagy ifjúsági közösségek, szervezetek szakmai tevékenységébe, munkájába.
Szolgálják a határokon átnyúló magyar-magyar együttműködést, valamint hozzájárulnak a gyermek és ifjúsági kezdeményezések megvalósulásához, a határon túli magyar közösségek erősítéséhez. Biztosítják a szabadidő hasznos eltöltését, a gyermek- és ifjúsági korosztály tagjainak lelki és erkölcsi fejlődését.

Jelen pályázati kiírás keretében egy magyarországi és egy határon túli ifjúsági szervezet pályázik együtt közös kulturális program lebonyolítására.

A pályázati program keretében választható programtípusok:
- ifjúsági kulturális programok, programsorozatok, ifjúsági közösségek helyi kezdeményezései, a kétoldalú együttműködést elősegítő szakmai műhelyek, találkozók, tanulmányutak, tapasztalatcserék, helyi párbeszéd elősegítése, stb.
A tervezett programok minden esetben az együttműködés részeként valósíthatók meg, ahol az adott program vagy programsorozat közvetlenül segíti elő a pályázat célkitűzéseinek, a fiatalok és közösségeik kreatív kezdeményezéseinek megvalósítását.

Jelen pályázati kiírás keretében edzőtáborok és képzési programok megvalósítására nincs lehetőség.
Önállóan olyan kulturális rendezvények, műsorok megvalósítása nem támogatható, amelyek a passzív befogadáson túl nem adnak hozzáadott értéket a résztvevők számára.


A támogatás mértéke

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.
A saját forrás legalább 50 %-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi, önkéntes, közérdekű munka forintos értékével. A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell (papír alapon). Az önerő igazolására magyar költségvetésből származó pályázati pénz nem számolható el.

A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint. Az Ávr. 78. § (2) bekezdése értelmében előfinanszírozás esetén az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el.Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázati díj 2.200 Ft.


A Pályázók köre


  • társadalmi szervezetek, alapítványok (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), 
  • önálló jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel 
  • egyházak, egyházi szervezetek, egyházi fenntartású intézmények 
  • önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségek és fenntartásukban működő intézmények 
  • többcélú kistérségi társulások és fenntartásukban működő intézmények 
  • non-profit betéti társaságok és non-profit korlátolt felelősségű társaságok.

Amelyek
  • gyermek és ifjúsági célokat valósítanak meg; vagy 
  • gyermek és ifjúsági közösségeket fognak össze; vagy 
  • gyermek és ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak; vagy 
  • a gyermek és ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban.

A pályázat a határon túli ifjúsági szervezet Együttműködési nyilatkozatával együtt érvényes, akivel a közös ifjúsági kulturális programot a pályázó lebonyolítja.
 

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren (www.ncsszi-pr.hu) keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.


A pályázat beérkezését követően egy alkalommal lehetőség van hiánypótlásra.


A Pályázók döntést követő kiértesítése

A sportért és ifjúságért felelős államtitkár döntését követően a Pályázatkezelő 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait.
A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2014. január 31.
További információk a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatán (1) 237-6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése