2013. szeptember 2., hétfő

Norvég alap - Zöld ipari innováció programterület2009-­2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció program (HU-­09) + kiegészítő pályázat

Beadási határidő: 2013. szeptember 30.
VÁLTOZÁS! 
„A pályázati űrlap kitöltése, a csatolandó mellékletek benyújtása elektronikusan történik, awww.norvegalap.hu honlapon keresztül. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje 2013. október 31. 16.00 óra. Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható nyilatkozatot postai úton, egy eredeti példányban cégszerűen aláírva ajánlott küldeményként, legkésőbb 2013. október 31. 24.00 óráig kell postára adni (postabélyegző dátuma) és a következő címre kell beküldeni…"

Támogatás összege: minimum 170.000.- € maximum 1.600.000.- €

Keretösszeg: 24.270.000 €, melyből az 1. alprogramra 16.970.000 €, a 2. alprogramra 7.300.000 € került meghirdetésre

Kapcsolatfelvételre igényelhető támogatás (lásd a bejegyzés végén) keretösszege: 210.000.- €. a kapcsolatépítésben résztvevő (kiutazó és beutazó) személyenként maximum 3000 €. Az átlagosan két éjszakás tartózkodással járó kiutazás költsége (mely tartalmazza az utazás, szállás, utasbiztosítás, az utazáshoz kapcsolódó napidíj, ellátás és a regisztrációs díj költségét) fejenként maximum 1500 €, mely a tervezett program alapján igazolt hosszabb tartózkodás és a pályázat elkészítéséhez szükséges háttértanulmányhoz, illetve üzleti tervhez kapcsolódó költségek alapján maximum 3000 € összegig növelhető. Pályázó szervezetenként maximum két fő utazhat. Egy pályázat keretében igényelhető minimum támogatási összeg 500 €, maximális támogatási összeg 36.000 €.

Beadási határidő: 2013. szeptember 10.


A pályázati kiírás célja és elvárt eredmények

A Zöld ipari innováció program célja a zöld vállalkozások versenyképességének erősítése, meglévő iparágak zöldebbé tétele, zöld innovációk elterjesztése.

1. alprogram:
Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése

 • hulladékgazdálkodás és kármentesítés; 
 • vízminőség védelme; 
 • levegőszennyezés csökkentése.


2. alprogram:
Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata

 • nano-­‐, foto-­‐, biotechnológia, anyagtudomány, egyéb.


Egy pályázó egy alprogramra pályázhat.

Pályázók köre

A Projektgazda önállóan vagy maximum 5 Projekt Partnerrel együtt (beleértve a norvég partnert is) nyújthat be pályázatot.

Projekt Partnerek lehetnek Magyarországon vagy Norvégiában székhellyel vagy telephellyel rendelkező:

 • jogi személyiségű gazdasági társaságok és szövetkezetek 
 • jogi személyiségű gazdasági társaság 
 • szövetkezet 
 • költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek (pl. felsőoktatási intézmények, önkormányzatok) 
 • jogi személyiségű nonprofit szervezetek 
 • szövetség és más egyesületi formák 
 • köztestület 
 • alapítvány 
 • nonprofit gazdasági társaság 
 • egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

A pojektek során a Projektgazda korszerűsítheti saját termelési technológiáját vagy berendezéseit, új, környezetbarát anyagokat alkalmazhat, csökkentve ezáltal a saját termelése során kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségét, hasznosíthatja a termelés során keletkező melléktermékeket és hulladékokat.

Új, környezetbarát terméket, technológiát vagy szolgáltatást fejleszthet ki, melyet a piacon értékesít (a potenciális vevők között lehetnek a közszférához tartozó intézmények pl. önkormányzatok, melyek nem vettek részt a projektben).

Más gazdasági társaságokkal vagy nonprofit partnerekkel közösen hajthatja végre a projektet. A projekt keretében például egy önkormányzat kizárólag a normál működése során is ellátható tevékenységei közé tartozó feladatokat végezhet, mint például a kommunikáció, szükségletfelmérés, eredmény kipróbálásához szükséges (pl. kezelendő hulladékhoz) hozzáférés biztosítása, valamint a számára előirányzott költségvetés nem használható fel Projektgazdától vagy Projekt Partnerektől szolgáltatások, berendezések, technológia vásárlására, nem eredményezhet állami támogatás jellegű hozzájárulást a projektben résztvevő vállalkozások részére.


Támogatható tevékenységek 

 •  Kísérleti fejlesztés: A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, megosztása és felhasználása új, módosított vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások terveinek és szabályainak létrehozása vagy megtervezése céljából.
 • Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység: Iparjogvédelmi oltalom (pl. szabadalom, használati mintaoltalom) megszerzése, illetve védelme érdekében folytatott tevékenység (bejelentés kidolgozása szabadalmi ügyvivő, ügyvéd közreműködésével, bejelentés benyújtása, bejelentés vizsgálatához kapcsolódó feladatok, fordítás, a bejelentés vagy az oltalom védelme).
 • Beruházás: Az európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelő beruházás, valamint a technológiai korszerűsítést eredményező eszközök beszerzése. A beruházásra, illetve a beszerezés tárgyára vonatkozóan a pályázónak legkésőbb a szerződéskötést megelőzően rendelkeznie kell az esetlegesen szükséges jogerős hatósági engedélyekkel.
Önerő: 100millió forint igényelt összeg felett.


Kísérleti fejlesztés maximális támogatási intenzitása 25%,

Bővebben:

Kiírás:
A norvég partnerrel való kapcsolatfelvételhez, a pályázat közös kidolgozásához lehet támogatást igényelni az alábbi pályázati felhívás keretében:

 „Kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében a kapcsolatfelvétel támogatása”A kapcsolatépítés támogatása révén a pályázat elősegíti a magyar pályázók norvég vállalkozásokkal, valamint költségvetési és nonprofit szervezetekkel való együttműködését.

A Zöld ipari innováció Program (HU09) pályázatairól részletes információk itt találhatóak: http://www.norvegalap.hu/web/guest/zold-ipari-innovacioNorvég partnerek beazonosítása

A norvég partnerek előzetes beazonosításában a Szent István Egyetem az Innovation Norway közreműködésével nyújt segítséget. A magyar résztvevőknek, amennyiben még nem rendelkeznek norvég partnerrel, a http://www.norvegalap.hu/cimoldal projekt partner kereső felületen kell jeleznie a kapcsolat felvételi igényét, meg kell adnia a tervezett projekt koncepcióját és a norvég partner részéről elvárt szakértelmet és tevékenységet. A kétoldalú kapcsolatok erősítését szolgáló pályázat benyújtása a norvég partner beazonosítása után történhet.Támogatható tevékenységek

A pályázat keretében kizárólag az alábbi tevékenységek valósíthatóak meg:·         Személyes kapcsolatfelvétel: pályázó magyar szervezetek (Projektgazda és a magyar projekt partnerek) képviselőinek kiutazására Norvégiába a pályázati űrlapon feltüntetett szervezetekhez; norvég projekt partnerek képviselőinek Magyarországra, a pályázó magyar szervezetekhez történő beutazására. A partnerség kiépítése érdekében konferenciákon, szemináriumokon, kurzusokon, műhelybeszélgetéseken való részvétel Norvégiában; illetve norvég partner esetében Magyarországon.·         Tanulmánykészítés: A tevékenység során lehetőség nyílik a norvég partner bevonásával tervezett pályázat elkészítéséhez szükséges tanulmányok (üzleti terv, háttértanulmány) közös készítésére.Igénybevett szolgáltatások költségei

A projekt végrehajtásához szükséges szolgáltatások költségei közül kizárólag az alábbiak számolhatóak el (zárójelben jeleztük, hogy az adott költség mely tevékenység keretében számolható el):

Utazási költség, szállás költsége, utasbiztosítás költsége, regisztrációs díj, szakértői díj, ellátás költsége. Megbízási szerződés szerinti megbízási díj és járulékai a tanulmánykészítéssel összefüggésben, utazáshoz kapcsolódó napidíj: A pályázó szervezet belső szabályzata alapján, de legfeljebb 120 €/fő/nap.A projekt megvalósítás időtartama

Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.

A projekt költségek elszámolhatóságának záró dátuma 2013. szeptember 30. A projektzáró jelentést és záró kifizetési igénylést legkésőbb a projekt megvalósulásának dátumát követő 90. napig kell benyújtani.A kiegészítő pályázat utófinanszírozásos.bővebben a kiírás:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése