2013. április 8., hétfő

ELNÉPTELENEDŐ TELEPÜLÉSEK ROMLÓ TÁRSADALMI-GAZDASÁGI FOLYAMATAINAK MEGFORDÍTÁSA (TERVEZET)
Pályázat kódszáma
TAMOP-5.3.11-13
Támogatás összege
50 –100 millió Ft
Támogatási intenzitás
100 %
Ki pályázhat?
 - Helyi önkormányzat
- Non-profit szervezetek
- Vállalkozások

A pályázatra kizárólag min. 3 max. 5 taggal rendelkező konzorciumok pályázhatnak. A konzorcium vezetője csakis a helyi önkormányzat lehet.

Támogatható tevékenységek
Projekt előkészítése:
1. Szakmai program kidolgozása, helyzetelemzés, szükségletfelmérés
2. Közbeszerzések előkészítése
3. A lakosság közvetlen megszólítása, bevonása – tervezési csoport felállítása

Projekt végrehajtása:
1. Humánerőforrás és kapacitásfejlesztés:
a. Hálózati kapcsolattartó személy koordinálásában kapcsolatok fejlesztése, nemzetközi és hazai tanulmányutak szervezése valamint kapcsolattartás a TÁMOP 5.3.11 kedvezményezettjeinek hálózatával
b. 1 fő alkalmazása a vállalatok társadalmi felelősségvállalásának erősítése érdekében
c. Közösségi szolgáltatások (szociális, egészségügyi, oktatási és kulturális) és szolgáltatási struktúra fejlesztésére vonatkozó terv kidolgozása
d. Helyi szinten nem elérhető közszolgáltatások biztosítása (pl.: családi napközi, tanulószoba, stb.)
e. A tervezett akciók, tevékenységek megvalósításához és fenntarthatóságához szükséges humán kapacitás fejlesztése képzés, felkészítések keretében
2. Közösségfejlesztés, társadalmi kohézió erősítése:
a. Lakosság aktivizálására, problémák feltárására és innovatív válaszok keresésére akciócsoportok, tematikus workshopok, találkozók fórumok szervezése
b. Közösségi és szabadidős programok szervezése (pl. klubfoglalkozások, környezetvédelmi akciók, kulturális programok, stb.) a helyi értelmiség és a társadalmilag aktív lakosok bevonásával
c. Önkéntes programok keretében akciók szervezése: településkép javítása, települési tér dinamizálása, sportversenyek, közösségi terek és parkok revitalizálása, rekultiválása, stb.
d. Az infrastrukturális fejlesztések megvalósítása önkéntesek bevonásával, a hatályos jogszabályi feltételek betartása mellett
3. Gazdasági aktivitás fokozását elősegítő tevékenységek:
a. Helyi humán, természeti, történeti, kulturális és egyéb értékek beazonosítása, a gazdasági lehetőségek feltérképezése
b. Zöldmunka típusú tevékenységek (megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó termelés, biogazdálkodás előkészítése) indításának előkészítése és a projekt keretei között megvalósítható közösségi célt szolgáló akciók megszervezése (pl.: erdőkezelés, zöldterület rendezés, saját lakó és/vagy közösségi környezet rendezése, stb).
c. Alternatív energia felhasználási lehetőségeinek feltérképezése, a helyi tervek elkészítése
d. Szociális szövetkezet létrehozásának előkészítése
e. Üzleti terv elkészítése
f. Potenciális munkáltatókkal való kapcsolatok kialakítása – a helyi lakosságban, környezetben rejlő potenciál ismertetése (pl. brossúrák, honlap fejlesztése, mobilitási lehetőségek feltárása)
g. Településmarketing tevékenység
4. Közösség mozgósítására irányuló programterv és cselekvési terv kidolgozása
a. Értékfeltárás (természeti, történelmi, kulturális, épített, humán), hosszú távú lehetőségek azonosítása.
b. A település hosszú távú fejlődési potenciáljának beazonosítása, a tervezett fejlesztések település fejlesztési tervben való megjelenítése
5. Infrastrukturális fejlesztések
a. Szolgálati lakás kialakítása, felújítása, bővítése (ERFA), a hiányzó szolgáltatások kialakításához szükséges emberi erőforrás biztosítása érdekében.
b. Közösségi tér kialakítása, felújítása, bővítése, mely nyilvános internet-elérési pontként funkcionálhat (ERFA)
6. Projektmenedzsment tevékenység
7. A szakmai megvalósításhoz kapcsolódóan anyag és eszközök beszerzése

A projekt keretében a projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek és 2. és 4. tevékenységcsoport valamennyi eleme, valamint az 1a, 1b, 3a, 3f tevékenységek megvalósítása kötelező. 

Elszámolható költségek
Projekt előkészítés (max. 6%):
- Projektcsapat tagjainak bérköltsége és annak járulékai
- Mérnöki, szakértői díjak
- Tervek, tanulmányok fejlesztése, kivitelezése
- Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek

Projekt végrehajtása:
- Projektmenedzsment költségei (max. 12%)
- Utazási és kiküldetési díjak
- Szakképzési hozzájárulás
- Vásárolt anyagok költségei
- Bérleti díjak
- Hirdetés, reklám, propaganda költségek
- Mérnöki, szakértői díjak
- Tervek, tanulmányok fejlesztése, kivitelezése
- Rendezvényszervezés költségei
- Műszaki ellenőr díja
- Beruházások (vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, irodai berendezések, épületek tulajdonrésze)
- Tartalék (max. 5%)

Az ERFA típusú költségek aránya nem haladhatja meg a 10%-ot.

Nem elszámolható költségek
- Pályázatírás költsége
- Biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek (ha vannak)
- 10%-ot meghaladó ERFA költségek

Fejlesztés helyszíne
Magyarország egész területén amennyiben a település teljesíti az alábbi feltételeket:
- Lakosság száma 2011-ben 1.000 és 3.000 fő közötti (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer azaz TeIR szerint)
- 2011-ben a vándorlási különbözet (az állandó és ideiglenes odavándorlások és az állandó és ideiglenes elvándorlások különbözete) negatív
- 2011-ben a települési összes belföldi jövedelem átlag feletti (a NEM a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő települések átlagában)

Nem nyújtható be pályázat a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerinti leghátrányosabb helyzetű kistérségekben lévő települések vonatkozásában.

Speciális feltételek
A pályázónak vállalnia kell az alábbi személyek alkalmazását a projekt ideje alatt:
- 1 fő projektmenedzser (heti 20 óra)
- 1 fő pénzügyi vezető (heti 40 óra)
- 1 fő szakmai vezető (heti 20 óra)
- 1 fő hálózati kapcsolattartó személy (mentor) (heti 20 óra)

Vállalkozásnak minősülő pályázó esetében „de minimis” típusú támogatás nyújtható.

Vállalandó kötelezettségek
- Fenntartási időszak: mikro-, kis- és középvállalkozás: 3 év, egyéb pályázók: 5 év
- tájékoztatási, esélyegyenlőségi és környezetvédelmi vállalások

Igényelhető előleg
Max. 25%.
Biztosítékadási kötelezettség
A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. §-ban foglaltak szerint.
Legkorábbi projektkezdés
A pályázat befogadásának napjától saját felelősségre.
Megvalósítás időtartama
17 – 20 hónap, de legkésőbb 2015. június 30.
Értékelési eljárásrend
Tartalmi értékelés, egyfordulós.
Speciális csatolandó mellékletek
 - Konzorciumi megállapodás
- Nyilatkozat csekély összegű támogatásról (amennyiben szükséges)

Beadási határidő
A pályázatok beadására 2013.június 1-től 2013. július 31-ig van lehetőség.
 

Hamarosan megjelennek az iskolai kapcsolatokra és elnéptelenedő falvak fejlesztésére kiírt pályázatok

Az alábbi pályázatok tervezett útmutatói a társadalmi egyeztetés során elérhetőek voltak. Még a pontos kiírás nem jelent meg, de addig is lehet barátkozni a pályázatokkal. Természetesen a megjelenéskor egy hosszabb összefoglaló elérhető lesz a blogon.

1.
TÁMOP-3.3.14.A(B)-12/1 - Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok
HH-s és HHH-s tanulókat nevelő iskolák együttműködése. Fontos, hogy "különböző helyzetű iskolák" alakítsanak ki egymással intenzív kapcsolatot (tanulók és pedagógusok egyaránt). Legfőbb cél, hogy a pályázók a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba. Úgy fordítanám le, hogy a sok HH-s tanulóval rendelkező iskolák, a kevés HH-s tanulóval rendelkező iskolákkal kell együttműködjenek.
Várhatóan május 6-től kezdődően folyamatosan lehet majd beadni.

2.
TÁMOP-5.3.11-13 - Elnéptelenedő települések romló társadalmi-gazdasági folyamatainak megfordítása
Célja, a negatív gazdasági és társadalmi folyamatok kezdeti tüneteit mutató települések romló folyamatainak visszafordítása, az életminőség javítása a helyi társadalomban rejlő potenciálra építő önkéntes akciók sorozatának megvalósításával.
Kísérleti programról van szó, csak néhány pályázatot támogat a közreműködő szervezet. És LHH-k nem pályázhatnak!
Várható beadási határidő április 30.

"Terülj-terülj asztalkám" - Gyermeknapi pályázati kiírásA Magyar Élelmiszerbank Egyesület az idei évben ismét civil szervezetek részére hirdet pályázatot abból a célból, hogy ezzel újra lehetőséget teremtsen a rászoruló gyermekeknek a változatos, színvonalas gyermeknapi programokon való részvételre. A sikeresen pályázó szervezetek rendezvényeihez élelmiszer-támogatást biztosítunk - teljes körű étkezési támogatást azonban nem áll módunkban nyújtani.

Az Élelmiszerbank élelmiszer adományait csupán a rendelkezésére álló készleteiből tudja felajánlani, és kizárólag olyan rendezvényt támogat, ahol a résztvevő gyermekek legalább 80 százaléka rászoruló. A pályázat elbírálása szempontjából fontos a résztvevő gyermekek létszáma, mivel 300 főnél nagyobb létszám esetén a rendezvény támogathatósága kétségessé válhat.

Formai követelmények, benyújtási határidő

A pályázat kizárólag magyar nyelven, az ehhez kapcsolódó pályázati adatlapon, elektronikus úton küldhető el. ITT >>

A pályázat benyújtási határideje: 2013. április 19.
A pályázat elbírálási határideje: 2013. május 3.

Információk szociális szövetkezet alapításáhozMagyarországon a szövetkezés történelmi hagyományokra tekint vissza. A szövetkezés célja a közös gazdálkodás mellett a szövetkezeti tag társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése. A jelenlegi szövetkezési formák között speciális helyet foglalnak el a szociális szövetkezetek, amelyek abból a célból szerveződtek, hogy a hátrányos helyzetben lévő tagjaik számára munkafeltételeket teremtsenek, valamint szociális helyzetük javítását egyéb módon elősegítsék. A szociális szövetkezetek foglalkoztatási lehetőségeinek szélesítése, a hátrányos helyzetben lévők esetében az önfenntartás, az öngondoskodás, és a közös munkában megnyilvánuló felelősségvállalás elősegítése érdekében a törvény sajátos, kizárólag a szociális szövetkezeteknél alkalmazható jogviszonyként szabályozza a tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt.

A szociális szövetkezet fogalmaSztv. 7 §

”A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése.”

A szociális szövetkezet fogalma

„8. §

(1) A szociális szövetkezet a 7. §‐ban foglaltaknak megfelelő olyan szövetkezet,

a) amelynek célja munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése;

b) amely iskolaszövetkezetként működik.

(2) A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a szociális szövetkezet megnevezést, illetve – iskolaszövetkezet esetében – az iskolaszövetkezet megnevezést.

Szociális szövetkezet vagyona és gazdálkodásaSzociális szövetkezet a 2006. évi X. törvényben megfogalmazottak alapján minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet a törvény szövetkezet számára nem tilt. A szociális szövetkezet tevékenységében meghatározó jellegű a társadalom leszakadó rétegei helyzetének javítására való törekvés. A szociális szövetkezet a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelyeknek amellett, hogy általános célja a tagjai gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése, a munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételeket teremt és közösségi alapjából elősegíti tagjai szociális helyzetének javítását.

A szövetkezet induló vagyonát a tagok vagyoni hozzájárulásának összessége képezi (részjegytőke). A szövetkezet alapszabályában kell meghatározni a részjegytőke alapításkori nagyságát, a részjegyek névértékét és az egy tag által jegyezhető részjegyek számát. Az induló tőke összege tehát – igazodva a szövetkezet által folytatandó tevékenységhez – tetszőleges mértékű lehet. E szabályozási forma lehetővé teszi, hogy csekély „önerővel” bíró természetes személyek is vállalkozást ‐ szociális szövetkezetet hozzanak létre, ezáltal munkalehetőséget teremtve saját maguk számára.A szociális szövetkezet alapításának végső lépése a cégbírósági bejegyzés, mely konstitutív hatályú, vagyis a szövetkezet a bejegyzés erejénél fogva jön létre.

Közösségi AlapA szövetkezet a részjegytőkéjén felüli vagyon terhére fel nem osztható vagyonnak minősülő közösségi alapot köteles létrehozni, melynek rendeltetése a szövetkezet által a tagoknak, valamint hozzátartozóiknak nyújtott szolgáltatások finanszírozása.

A támogatások és juttatások körét, valamint a felhasználás részletes szabályait a jogszabályok szabta kereteken belül az alapszabályban kell meghatározni. A támogatandó célok között szerepelhetnek többek között szociális, oktatási, kulturális, közművelődési vagy a sporttevékenységet támogató, és egyéb olyan juttatások, amelyek a szövetkezet céljával összhangban állnak.Egy hatékonyan működő szociális szövetkezet a tagok valamint a munkavállalók közti „kooperáció” az eszköz‐ és tőkekoncentráció, a piaci pozíció növelése eredményeként jelentős mozgatórugója a munkaerő‐piaci reintegrációnak, a jövedelemtermelő képesség növelésének.A szövetkezet és így a szociális szövetkezet – a gazdasági társaságoktól eltérően – nem elsősorban a magas profitra törekszik, hanem arra, hogy tagjai számára minél olcsóbb és színvonalasabb szolgáltatásokat nyújtson, ennek érdekében a napi gazdasági‐pénzügyi folyamatok irányításával ugyanúgy profi menedzsmentet bíz meg, mint bármely más vállalkozás. Fontos kiemelni, hogy a szociális szövetkezet a számviteli törvény alapján vállalkozásnak minősül.

A munkanélküliség kezelésében, a foglalkoztatás elősegítésében – különösen a hátrányokkal rendelkező társadalmi csoportok esetében, valamint a feketegazdaság visszaszorításában – a szövetkezés, a szövetkezeti formában való jövedelemtermelés megoldást jelenthet. A szociális szövetkezeti forma közösségszervező erejét, a társadalmi szükségletek kielégítésében és a foglakoztatás bővítés elősegítésében betöltött/betölthető szerepét szükséges kiemelni és hangsúlyozni, olyan szükségletek kielégítésére törekszik melyet sem az állami – sem a piaci szektor nem fed le , mintegy ötvözve a gazdasági társaságokban illetve a non‐profit szervezeti formákban meglévő előnyöket.


Szociális szövetkezet alapítását bízzuk ügyvédre!
 

2013. április 5., péntek

Szociális szövetkezetek II.TÁMOP-2.4.3-D-1-13/1
Szociális gazdaság fejlesztése - Az önfenntartást célzó
szociális szövetkezetek támogatása

Beadási határidő: 2013. június 06.
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás összege: 10 000 000 - 15 000 000 forint

Támogatás célja:
A konstrukció kezdeti támogatást biztosítson újonnan alakult szociális szövetkezeteknek a térségben munka nélkül élő és mindennapi megélhetési problémákkal küzdő hátrányos helyzetű emberek önfenntartásának elősegítése érdekében, ezáltal lehetőséget biztosít a szegénységben élőknek, hogy a támogatás segítségével csatlakozzanak egy gazdasági, termelő tevékenységet végző közösséghez, ahol a munkában együttműködő társakkal együtt, előteremthetik a mindennapi megélhetéshez szükséges jövedelmüket.
A projektek további célja:
- a hátrányos helyzetű tagok önfenntartása a szövetkezetben végzett tevékenységük által biztosított legyen;
- a szociális gazdaságban működő szervezet segítse elő hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak újbóli munkába állását és szövetkezeti taggá válását.

Pályázók köre
2012. január 01. után alakult, cégbíróságon bejegyzett szociális szövetkezetek szociális szövetkezet.
121 Szociális szövetkezet
594 Nonprofit szociális szövetkezet

További feltételek:
1. A pályázati támogatás igénybevételének feltétele, vagyis a jelen pályázati kiírásra benyújtott projekt esetében támogatói okirat akkor bocsátható ki, ha
- a szövetkezet benyújtotta az F9. pont 15. számú mellékletét (Nyilatkozat közgyűlési határozatról) és - a pályázó szövetkezet székhelye vagy telephelye, vagy a projektbe bevont célcsoport tagok valamelyikének lakóhelye szerinti települési önkormányzat tagja a szövetkezetnek vagy a szövetkezet az önkormányzat projektet támogató nyilatkozatát mellékeli, amelyben az önkormányzat részletezi a szövetkezetnek nyújtott támogatást és/vagy a pályázat benyújtását támogatja.
2. Egy településen bejegyzett szociális szövetkezetek közül ágazatonként csak egy szociális szövetkezet pályázata támogatható. Két vagy több, azonos településen bejegyzett szociális szövetkezet pályázata közül az támogatható, amelyik előbb érkezett be és a pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelelt.

Célcsoport
Közvetlen célcsoport tagnak számít jelen felhívás keretében a (nonprofit) szociális szövetkezet azon hátrányos helyzetű tagja és hátrányos helyzetű munkavállalója, aki a projekt céljainak végrehajtásában alapvetően, meghatározóan és folyamatosan részt vesz. A célcsoport tag lehet a szövetkezetnek a meglévő hátrányos helyzetű tagja és munkavállalója is. A célcsoport tagot csak munkaviszonyban lehet foglalkoztatni. A szövetkezeti tagok foglalkoztatásának minimális célértéke alacsonyabb szinten kerül meghatározásra. Nem minden tag foglalkoztatása kötelező.

A pályázat tartalma
A pályázati felhívás olyan új típusú szociális szövetkezeteket támogat, amelyek célja, hogy a társadalom perifériájára sodródott tagjaik számára a munka világába történő visszavezetéssel biztosítani tudják a lét- és önfenntartást.

Támogatható tevékenységek, beszerzések
1. Képzés célcsoport tagok számára – a projekt végrehajtásában releváns akkreditált képzések
2. Célcsoport foglalkoztatása munkaviszonyban (a projektidőszak 50%-ában)
3. Eszközbeszerzés – csak a projekt végrehajtásához feltétlenül szükséges és megfelelően indokolt eszközök beszerzése lehetséges.
4. Üzleti terv készítése – a projekt során a fizikai zárásig kell elkészíteni a következő 3 évre. A terjedelme maximum egy ív, 16 oldal lehet.
5. Kötelező engedélyek beszerzése
6. Kötelező nyilvánosság
7. Projekt menedzsment
Melyekből kötelező megvalósítani az 1-es, 2-es, 4-es, 6-os és 7-es tevékenységeket.

Belső költségvetési arányok
Projektmenedzsment 12%
ERFA 40%, de maximum 6 millió forint
Egyéb általános költség 5%

Indikátorok
Munkaviszonyban
foglalkoztatott
célcsoport
tagok száma                                                     minimum 3 fő
Képzésbe
bevontak
száma                                                               minimum a foglalkoztatottak 50%-a
Képzést
sikeresen
elvégzettek
száma                                                               minimum a képzésbe bevontak 80%-a

Fenntartás
A kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt zárás után a projektidőszakkal megegyező ideig a szociális szövetkezet üzleti működését fenntartja az alábbiak szerint:
- A projekt során támogatásból kialakított vagy fejlesztett tevékenységeket folyamatosan végzi
Továbbá a foglalkoztatás tekintetében a kedvezményezett vállalja, hogy:
- A bértámogatásban részesülő célcsoport tagok munkaviszonyát fenntartja úgy, hogy a munkáltató, jogutódja, vagy a foglalkoztatást szerződésben átvállaló vállalja a legalább a támogatás időtartamával, bérszintjével, munkaidejével, munkakörével, az alkalmazás jogviszonyával megegyező továbbfoglalkoztatást.