2013. szeptember 30., hétfő

AmCham - támogató közösségi helyiség kialakítása (Somogy)Az AmCham Alapítvány pályázatot hirdet Somogy megyei gyermekintézmények részére, olyan támogató közösségi helyiség kialakítására, amely hátrányos helyzetű gyermekcsoportok felzárkózását segítő, tehetséggondozó és mentori programjainak helyszínéül szolgál.

Beadási határidő: 2013. október 15.
Támogatás összege: max. 3millió forint (10%-át elérő saját eszközzel)

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány (AmCham Alapítvány) nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti szociális vagy egészségi helyzetük miatt segítségre szoruló gyermekekkel foglalkozó Somogy megyei szervezetek számára - annak a segélyprogramnak a keretében, amelyet az Amerikai Kereskedelmi Kamara tagjai immáron 24 éve, a Hálaadás Napja alkalmából folytatnak.

Az AmCham Alapítvány cél szerinti tevékenysége: “a társadalmi vagy egészségi helyzetükből adódóan tartósan, vagy váratlan esemény miatt ideiglenesen támogatásra, segítségre szorulók, kizárólag 18 év alatti gyerekek, illetve az érintetteket ellátó vagy segítő intézmények illetve szervezetek pártfogása, valamint anyagi és tárgyi eszközökkel és önkéntes munkával történő támogatása".

Pályázatokat az alábbi Somogy megyében bejegyzett szervezetektől fogadunk el:
- Általános és középiskolák és azok kollégiumai (önálló és nem önálló gazdálkodásúak egyaránt), családsegítő szolgálatok és lakásotthonok, és előzőek alapítványai,
- bejegyzett nonprofit közhasznú/civil szervezetek, akik több mint egy éves működési gyakorlattal rendelkeznek.

A pályázat célja:

A pályázat célja olyan biztonságos és támogató közösségi helyiség kialakítása, valamint működtetésének támogatása, ahol a hátrányos helyzetű gyermekek új lehetőségeket tapasztalhatnak meg, legyőzhetik korlátaikat, pozitív kapcsolatokat alakíthatnak ki, növelhetik önértékelésüket és mindazokat a kompetenciákat, melyek az életben való boldogulásukat szolgálják.
A közösségi helyiség olyan programok megvalósítását szolgálná, melyek célja a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása; továbbtanulásuk, illetve munkába állásuk támogatása; a számukra kockázatot jelentő devianciák csökkentése; integrációjuk elősegítése; az egészséges életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintáik pozitív irányú befolyásolása; társadalmi és gazdasági viselkedéskultúrájuk bővítése; negatív folyamatokkal szembeni védekezőképességük erősítése, az önismerethez, tudatos karriertervhez szükséges készségeik nem-formális keretek között alkalmazott ápolása. A programok lebonyolításban alkalmilag az AmCham tagvállalatok önkéntesei is szerepet kapnának.


A pályázati összeg a fenti célokat szolgáló közösségi helyiség létrehozásával kapcsolatban az alább meghatározott tevékenységekre vehető igénybe:
- A megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, korszerűsítésére;
- A megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra fejlesztésére;
- A közösségi helyiségben megvalósuló szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére;
- A közösségi helyiség működtetését, programjainak lebonyolítását segítő személyi jellegű kiadásokra, mely az elnyert összeg legfeljebb 30 százalékát tehetik ki.

Az elnyerhető pályázati összeget kiegészítheti az AmCham önkéntesei által a közösségi helyiség felújítására és korszerűsítésére felajánlott társadalmi munka.

A pályázaton nem támogatható olyan közösségi helyiség megvalósulási helyszínéül szolgáló ingatlan felújítása, átalakítása, korszerűsítése -, illetve ezen ingatlanhoz kapcsolódó eszközök beszerzése, amely kizárólag a települési önkormányzat, illetve az állam által ellátandó közoktatási, egészségügyi és szociális feladatok, valamint közigazgatási funkciók ellátására szolgál.
A pályázat nyertesének kötelezettségei:
- A pályázati összeg segítségével kialakított közösségi helyiség üzemeltetési kötelezettsége a pályázatban meghatározott programokkal, illetve összhangban a pályázatban megjelölt céllal a beruházás elkészültétől számított min. 1 évig tart de előnyt élveznek azok akik a hosszabb idejű működtetést garantálni tudják;
- Az üzemeltetési kötelezettségbe beletartozik a helyiség fizikai biztosításán túl a személyi feltételek illetve a programok/ szolgáltatások fogadókészségének biztosítása is;
- Az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezni kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal;
- A beruházási művelet kapcsán felmerült kiadások vonatkozásában elkülönített nyilvántartásokat kell vezetnie;
- A jóváhagyott beruházást az elnyert pályázati összeg kézhezvételét követő 6 hónapon - belül kell megvalósítani;
- A közösségi helyiség kialakítására irányuló beruházási művelet megvalósulását követően a pályázatban szereplő szolgáltatásokat/programokat korlátozás- és térítésmentesen nyújtani;
- A pályázat nyertesének a programok/szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a nyitva tartásról, valamint a nyújtott szolgáltatásról naprakész nyilvántartást kell vezetnie;
- A pályázati támogatással megvalósított közösségi helyiségben az AmCham Alapítvány logóját fel kell tüntetni.

A pályázaton nem támogathatóak:
- magánszemélyek (sem továbbosztott támogatás, sem ösztöndíj formájában);
- deficit finanszírozása; folyó vagy befejezett programok visszamenőleges finanszírozása;
- vallási és/vagy politikai szervezetekhez kötődő programok.

Pályázat benyújtására nem jogosultak:
Magánszemélyek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, közalapítványok, kamarák.

Pályázati feltételek:
A benyújtható pályázatok száma: Minden pályázó egy pályázatot adhat be.

A pályázat elengedhetetlen részét képező mellékletek és tartozékok, formai
A pályázatot olyan közösségi helyiségek kialakítására lehet benyújtani, melyek a következő - a pályázat céljával összhangban álló - programokat biztosítják:
- Iskolarendszeren kívüli felzárkóztató, tehetséggondozó és kutató programok, tanfolyamok
- A tanulási motivációt erősítő, valamint a kulcskompetenciák fejlesztését célzó programok
- A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos foglalkozások
- A gondozott gyermekek és fiatalok munkaerő piaci esélyeinek javítását célzó (PL. "Munka- állás-karrier" (Microsoft) - vagy "Felkészülni... Rajt! Cél: a munka!" (AmCham)) programok
- Az előbbiekhez kapcsolódó mentori programok
- Könyvtár
- Művészeti foglalkozások
- Életvitellel, háztartási alapismeretekkel, tudatos vásárlással, a testi-lelki egészséggel foglalkozó programok
- Pénzügyi-banki ismeretek növelését célzó programok
- Önsegítő vagy kortárssegítő közösségépítő tematikus csoportfoglalkozások mentorok vezetésével
- Önkéntességgel kapcsolatos tevékenységek megismertetése, egymást támogató, visszasegítő foglalkozások kialakítása, különös figyelemmel a közösségi szolgálatot teljesítő középiskolások, illetve az AmCham önkénteseinek bevonására is.

A pályázatok értékelése:
A beérkezett pályázatokat az AmCham Alapítvány Szakmai Bizottsága értékeli, választja ki és értesíti a nyertest legkésőbb 2013. október 30-ig.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázatot kizárólag postai úton lehet benyújtani.
A pályázat postára adásának határideje: 2013. október 15.
A nem postai úton benyújtott vagy a határidő lejárta után postára adott pályázatokat az AmCham Alapítvány érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.


Bosnyák Erika, titkár - AmCham Alapítvány
1051 Budapest, Szent István tér 11.
Tel.: +361 428-2088, Fax: (1) 288 9888 E-mail: foundation@amcham.hu
Honlap: http://www.amchamfoundation.hu (pályázati csomag letölthető/kitölthető)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomag

Bankjegybrikett - Fűtési célú hasznosításra
A Magyar Nemzeti Bank pályázatot hirdet közhasznú szervezetek részére a tulajdonában lévő, mellékterméknek minősülő bankjegy brikettek fűtési célú hasznosítására.

Beadási határidő: 2013. október 15. 22.
Támogatás összege:
A pályázati döntés várható ideje:


1. A pályázat célja
Kiíró évente 40-50 tonna forgalomból bevont forintbankjegyet semmisít meg. A megsemmisítés során ún. bankjegybrikett keletkezik, amelyet jelen pályázati kiírással térítésmentesen felajánl közhasznú szervezetek részére. A bankjegybrikett (továbbiakban: brikett) fűtési célra hasznosítható, mivel annak fűtőértéke a barnaszénéhez hasonló.
A briketteket a Kiíró térítésmentesen rakodja és szállítja egy - a nyertes pályázó által a pályázatban megjelölt - belföldi telephelyre.

2. A pályázat feltételei
2.1 A pályázat keretében támogatást igényelhet
közhasznú civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot) és közalapítvány,
amelyet a bíróság 2011. július első napját megelőzően közhasznú szervezetként vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett és a létesítő okirata szerint közhasznú tevékenységgel legalább a fenti időponttól kezdődően megszakítás nélkül ténylegesen foglalkozik.
2.2 A 2.1 bekezdésben megjelöltek közül kizárólag az a szervezet lehet kedvezményezett, amely
a) belföldi székhelyű,
b) magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében működik,
c) nyilatkozik arról, hogy a létesítő okirata szerinti közhasznú tevékenységét a 2.1 pontban meghatározott nap óta megszakítás nélkül ténylegesen folytatja,
d) nyilatkozik arról, hogy milyen célú felhasználásra igényli a brikettet, hol kívánja azt hasznosítani és legkevesebb milyen összmennyiséget vállal - több részletben - átvenni,
e) nyilatkozik arról, hogy a d) pont szerinti hasznosítás helyén, a hasznosítás céljából rendelkezésre áll egy vegyes tüzelésű kazán és az mekkora névleges hőteljesítménnyel rendelkezik (kW-értékben). Amennyiben a fenti kazán névleges hőteljesítménye eléri a 140 kW értéket, úgy nyilatkozik arról is, hogy a kazán füstgázait elvezető pontforrás rendelkezik a hatályos környezetvédelmi engedélyekkel (levegőtisztaság-védelmi alapbejelentés, hatályos pontforrás működési engedély, határérték alatti adatokat tartalmazó pontforrás emissziómérési jegyzőkönyv), amely engedélyek, jegyzőkönyvek egy másolati példányát nyilatkozatához csatolja;
f) nyilatkozik arról, hogy a fenti vegyes tüzelésű kazán rendszeres tüzeléstechnikai karbantartása megvalósul,
g) nyilatkozik arról, hogy rendelkezik az igényelt mennyiségű brikett tárolásához szükséges fedett és zárt tárolókapacitással,
h) nyilatkozik arról, hogy képes az átlagosan négy-hat tonnás mennyiségű brikettszállítmányokat a mennyiségnek megfelelő számú részletben, a kiíró által előzetesen egyeztetett időpontokban fogadni, ehhez egy 16 tonna össztömegű, billenőplatós teherautó általi megközelíthetőség és a lerakodás feltételeit képes biztosítani,
továbbá pályázatához csatolja
- hatályos létesítő okiratának egy másolati példányát,
- a közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételt igazoló határozat egy másolati példányát,
- a nyilvántartást vezető törvényszék által a pályázónak a nyilvántartásban szereplő adatairól kiadott, 15 napnál nem régebbi kivonatot,
- az illetékes adóhatóság 15 napnál nem régebbi együttes igazolását eredetiben arról, hogy köztartozása nem áll fenn,
- a 2012. évre vonatkozó - a legfőbb szerve által elfogadott - közhasznúsági jelentést, a legfőbb szerve erre vonatkozó határozatával együtt,
- a pályázat benyújtásának idején általa folytatott közhasznú, kiemelkedően közhasznú tevékenységének bemutatását, kiemelve a jelen pályázattal érintett tevékenység (fenti d) pont) bemutatását legfeljebb egy A/4-es méretű oldal terjedelemben.
2.3 Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyert brikett harmadik személy részére nem adható át.

3. A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázatokat a Kiíró postacímére kell elküldeni: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest.
A pályázat személyesen is leadható a Magyar Nemzeti Bank expedícióján, melynek címe:
Budapest, V. ker. Kiss Ernő utca 1.
Az expedíció nyitva tartási ideje hétfő-csütörtök: 7:30-15:30, péntek: 7:30-14:00
A pályázatra minden esetben rá kell írni: „briketthasznosítás”.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. október 15.

4. A támogatás időtartama
A pályázat elbírálását követően a győztes szervezettel kötött megállapodás hatályba lépésétől 2014. szeptember 30. napjáig.

5. A pályázat értékelése
5.1 A beérkező pályázatok értékelésekor kötelezően figyelembe veendő a 2. pontban leírtak maradéktalan teljesítése. A 2. pontban leírtak nem teljesítése esetén a pályázat érvénytelen.
5.3 Kiíró a pályázatokat legkésőbb 2013. november 8. napjáig elbírálja oly módon, hogy a pontszámok alapján azokat sorba rendezi, és a rendelkezésre álló brikettmennyiség keretéig e sorrend alapján a legtöbb pontszámot kapott legfeljebb három pályázóval az elbírálást követő 15 napon belül megállapodást köt. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a nyertes pályázók között milyen arányban osztja el a brikettet.

6. További információk
- A pályázattal kapcsolatos adminisztratív kérdések:
Dreszler Viktória, telefonszám: +36-1-428-2632
- Általános, és műszaki kérdések:
Harmati Zoltán, telefonszám: +36-302694387, email: harmatiz@mnb.hu
- email:
brikett@mnb.hu

7. Melléklet
A nyertes pályázó és az MNB között megkötendő Megállapodás.

bővebben:

AmCham - árvízzel sújtott települések segítéseAz Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány (AmCham Alapítvány) nyílt pályázatot hirdet a dunai régió árvízzel sújtott települései - 18 év alatti gyermekekkel foglalkozó  intézményei számára - annak a megsegítő programnak a keretében, amelyet az Amerikai Kereskedelmi Kamara tagjai a rendkívüli helyzetre való tekintettel június elején elindítottak.

Beadási határidő: 2013. október 15.
Támogatás összege: 3 millió forint


A PROGRAM CÉLJA:  
Készpénz adományokkal a kiválasztott intézmények olyan konkrét helyreállítási céljait támogatjuk, melyek 
     - gyermekek gondozását/oktatását ellátó intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola alapítványa)
     - ápolásra szoruló, beteg vagy fogyatékos gyermekek ellátó intézmények
     - család, krízisotthonok 
működési körülményeinek javítását és a biztonságot szolgálják.

Ezeken a célokon belül különösen fontosnak tartjuk a hosszú távú, előremutató megoldások keresését, az egészségmegőrzést, és a gyermekek biztonságának érzékelhető javítását célzó beruházásokat.

A támogatás formája:  vissza nem térítendő anyagi támogatás.

A pályázaton igényelhető legnagyobb összeg:  nem meghatározható, a jelenleg már folyamatban lévő gyűjtés eredményétől függően kerül meghatározásra, várhatóan több mint 3 millió forint lesz. 

Pályázhatnak:  Magyarországon bírósági nyilvántartásba bejegyzett, a program céljának megfelelő szervezetek (alapítvány, egyesület, közhasznú társasság, szövetség, iskola, bölcsőde), amelyek a dunai régióban üzemeltetnek gyermekeket ellátó, segítő intézményeket. 

Pályázat benyújtására nem jogosultak: Magánszemélyek, gazdasági szervezetek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, költségvetési intézmények (kivéve iskolák, óvodák, bölcsődék), közalapítványok, kamarák.Az értékelés során nem vehetők figyelembe azok a pályázatok, amelyek nem követik a mellékelt formát, nem tartalmazzák a kért információkat és/vagy nem tesznek eleget a pályázati feltételeknek.
A teljes pályázat az adatlapból és további oldalakból áll, melyeken a pályázó az alább részletezett információkat adja meg, ennek megfelelően a pályázatnak tartalmaznia kell:

1. A kitöltött és aláírt adatlapot

2. A kért támogatás tervezett felhasználásának részletes leírását (maximum 1 oldal) Ezen belül: miért tartja szükségesnek a pályázó a tervezett beszerzést? Milyen igények kielégítésére irányul? A támogatás felhasználása milyen módon ellenőrizhető? Egyéb, Pályázó által fontosnak ítélt információ.

3. A megpályázott program költségvetését

4. A pályázó alapító okirata és a bejegyzéséről szóló bírósági végzés másolata. Másolatban mellékelni kell az alapító okiratot, az eredeti (azaz az első) bejegyzésről szóló végzést és az esetleges későbbi változások bejegyzésére vonatkozó végzéseket, legalább azt, amelyből kiderül, hogy jelenleg ki köthet érvényesen szerződést a pályázó szervezet nevében. Közhasznú társaság esetén mellékelni kell a cégkivonatot, valamint a társasági szerződésnek a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hiteles másolatát. Csak másolatokat kérünk, nem kell semmit sem közjegyzővel hitelesíteni.

5. A pályázatok elbírálásának fő szempontjai:
     - A támogatás várható eredményei és hatása a célcsoport életében és a régióban
     - Hosszú távú, előremutató megoldások keresése, egészségmegőrzés, gyermekek biztonságát, érzékelhető javítását célzó beruházás előnyt élvez
     - Kizárólag nem tovább osztandó támogatáshoz kért segítség (Nem támogatható olyan gyűjtési tevékenység, amelyet az igénylő majd később, saját döntési rendszere alapján továbbít majd az általa pályáztatott vagy hozzá segítségért forduló szervezeteknek.)

Pályázni kizárólag az Alapítvány által kiadott pályázati űrlapon lehet. 
Letölthető a következő linken
Amennyiben nem tudná a pályázati dokumentációt letölteni, e-mailben kérheti: foundation@amcham.hu.